ارتقاء آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي دختران دبيرستاني بوشهربا استفاده از کتابچه آموزش تغذيه

محمدپور, معصومه and فولادوند, مرادعلی (2008) ارتقاء آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي دختران دبيرستاني بوشهربا استفاده از کتابچه آموزش تغذيه. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. (Unpublished)

[img]
Preview
Text
ارتقاء آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي دختران دبيرستاني بوشهر با استفاده از کتابچه آموزش تغذيه.pdf

Download (431kB) | Preview
Official URL: http://eprints.bpums.ac.ir

Abstract

سابقه و هدف: تغذيه يک عامل مهم درايجاد شيوه سالم زندگي بوده و در افزايش تند رستي، رشد و نمو، توان ذهني و موفقيت تحصيلي نقش ويژه اي دارد. در اين ميان افزايش علم و آگاهي با واسطه آموزش تغذيه ارتباط بسيار قوي با عملکرد افراد داشته و از آنجا که مدارس نقش موثري در زمينه آموزش به دانش آموزان دارد اين مطالعه با هدف اولاً فراهم آوردن داده هاي پايه اي در زمينه آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي دختران دبيرستاني بوشهرو ثانياً تاثيرآموزش بر اين متغييرها طراحي شده است. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع مداخله اي و توصيفي-تحليلي مي باشد و نمونه پژوهشي 100 نفر از دانش آموزان دختر دبيرستان هاي منتخب شهر بوشهر درسال 1388 بودند که از طريق نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزار گرد آوري داده ها شامل پرسشنامه اي مشتمل بر مشخصات دموگرافيک و همچنين 36 سئوال آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي بود. پس از آزمون اوليه، کتابچه آموزش تغذيه بين دانش آموزان توزيع شد و دو ماه بعد از آن آزمون ثاتويه از همان دانش آموزان به عمل آمد. يافته ها: ميانگين نمرات آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد دانش آموزان در قبل و بعد از آموزش تفاوت معني داري در آزمون t جفتي نشان داد (05/0 > p). بين نمره آگاهي ، نگرش و اظهار عملکرد تغذيه اي پيش آزمون و پس آزمون همبستگي مثبت معني داري وجود داشت (024/0=P و 52/0= r) به عبارت ديگر افرادي که نمرات مرحله پيش آزمون بهتري داشتند در مرحله پس آزمون نيز نمره بهتري گرفتند و بالعکس. در اين تحقيق بين متغييرهاي اندازه خانوار، شغل و تحصيلات والدين و ميانگين نمرات درسي دانش آموزان با ميانگين افزايش ايجاد شده در نمرات آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد ارتباط معني دار وجود نداشت. نتيجه گيري: آموزش تاثير بسزايي در ارتقاء سطح آگاهي، نگرش واظهار عملکرد تغذيه اي دختران مورد مطالعه داشته است. بنابراين شايسته است برنامه هايي جهت آموزش تغذيه به صورت مستمردر مدارس طراحي شود تا بدينوسيله به ارتقاء سلامت دانش آموزان کمک گردد. واژه هاي کليدي: آموزش، کتابچه تغذيه، آگاهي، نگرش و اظهار عملکرد

Item Type: Other
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Depositing User: آنیتا اسلامی
Date Deposited: 11 Oct 2014 06:03
Last Modified: 04 Jan 2015 05:59
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1190

Actions (login required)

View Item View Item