مطالعه تاثيرگذاری هورمون محرک فوليکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حيوانی روی رشد فوليکولی در محيط In vitro

برزگری فيروزآبادی, فاطمه and جاويد, آمنه and رضايی زارچی, سعید (2011) مطالعه تاثيرگذاری هورمون محرک فوليکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حيوانی روی رشد فوليکولی در محيط In vitro. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (89). pp. 10-19.

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n89p10-fa.pdf

Download (395kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1956&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : چندين فاکتور اندوکرينی و موضعی فعال در طول فرايند پيچيده رشد فوليکول تخمدانی و بلوغ اووسيت شرکت می‌کنند. انواع سيستم‌های کشت فوليکولی In vitro که در مراحل مختلفی در رشد به سر می برند به ما اجازه می‌هد اين فاکتور ها را شناسايی و مکانيسم فعاليت آنها را درک کنيم. به علت اهميت فاکتورهای محيطی روی رشد فوليکولی در محيط In vitro اين مطالعه روی اثرات بعضی فاکتورهای پاراکرين و اندوکرين روی رشد فوليکول های پره آنترال موش و تمايز آن ها در طول دوره کشت در محيط In vitro تمرکز دارد . روش کار: نوع مطالعه نيمه تجربی بود. اولين مرحله مهم در اين آزمايش انتخاب يک نوع سرم مناسب بود که سرم سلول های گوساله جنينی( FCS: Fetal calf serum ) سرم سلول های خوک نابالغ (PGS: Prepubertal gilt serum) ، سرم سلول های گوساله جنينی تست شده روی سلول‌های بنيادی (ESFCS: Embryonic stem cell tested fetal calf serum) و سرم بخش پايينی غدد جنسی موش (hpgMS: Hypogonadal mouse serum) مورد تست و آزمايش قرار گرفت. بعد از اين که شرايط کشتی مناسب انتخاب شد اثرات غلظت های مختلف گنادوتروپين محرک فوليکولی (FSH: Follicle stimulating hormone) روی رشد، زيست پذيری فوليکول ها و بلوغ اووسيت های ارزيابی شد. مقادير خاصی از FSH (غلظت‌های 5 ، 20، 40،60، 100، 140، 180 و 220 I / IU ) از FSH به محيط های کشت (حاوی 30-25 فوليکول) در طی آزمايشات جداگانه‌ای اضافه شد. آناليز های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS و برنامه ANOVA يک ‌ طرفه انجام گرفت . يافته‌ها : بعد از آزمايشات، سرم سلول های گوساله جنينی (FCS) برای ارزيابی اثرات FSH روی فوليکول ها انتخاب شد. در طول مطالعه حاضر غلظت mIU/ml FSH 100بيشترين اثرات معنی دار را روی رشد فوليکول ها و اووسيت نشان داد به طوری که ميزان زيست پذيری فوليکولی به %91 در مقايسه با شرايط بدون 28% FSH رسيد. بلوغ اووسيت (%61) و ميزان گسيختگی وزيکول ژرمينال (%81) نيز افزايش نشان دادند ) 05/0 (p≤ . نتيجه‌گيری : اين آزمايشات نشان می دهد که ترکيب FSH و FCS قبل از تشکيل فضای آنتروم دارای اثرات مثبتی روی زيست پذيری و نيرومندی اووسيت دارد .

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هورمون محرك فوليكولي، سرم هاي حيواني، فوليكول هاي پره آنترال، رت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Oct 2014 09:39
Last Modified: 15 Oct 2014 09:39
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1296

Actions (login required)

View Item View Item