بررسی ارتباط بين سطح سرمی تستوسترون با ديابت نوع 2

صمدانی فرد, سید حسین and دوست محمديان, ثریا and دوست محمديان, اعظم and عبداله پور, عصمت and اشرفی, سعیده and کاظمی, میترا (2011) بررسی ارتباط بين سطح سرمی تستوسترون با ديابت نوع 2. مجله علوم پزشکی رازی, 18 (86). pp. 31-38. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v18n86p31-fa.pdf

Download (372kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1660&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : ديابت شيرين بيماری متابوليک ( metabolic ) شايعی است و ارتباط آن با سطح پايين تستوسترون در بسياری از مطالعات نشان داده شده است. باتوجه به نقش هورمون تستوسترون در کاهش ميل جنسی ، ضعف و خستگی، و کاهش توده استخوانی قصد داريم , ارتباط بين سطح تستوسترون تام، نمايه­ی تستوسترون آزاد و گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسی Sex Hormone-Binding Globulin) = (SHBG با ديابت نوع 2 و ساير عوامل موثر را بيابيم. روش کار : مطالعه به صورت مقطعی-تحليلی بود و در اين راستا ، 38 مرد غيرديابتی و 36 مرد ديابتی با گروه سنی 40-60 سال و نمايه توده بدن (Body Mass Index=BMI) 18-40 براساس معيارهای ورود، وارد مطالعه شدند. نمونه خون ناشتا از نظر سطح تستوسترون تام، گلوبولين متصل شونده به هورمون جنسی ، قند خون ناشتا Fasting Blood Sugar) = (FBS ، غلظت گلوکز در خون زيادی (HbA1C) و ساير آزمايشات هورمونی، در آزمايشگاه انستيتو غدد فيروزگر مورد سنجش قرار گرفت و ارتباط سطح سرمی تستوسترون، SHBG و نمايه ی تستوسترون آزاد با FBS ، HbA1C ، BMI و ساير عوامل به طور جداگانه تعيين شد. پس از تعيين توزيع داده ها به وسيله آزمون آماری کولموگروف – اسميرنوف، متغيرهای کمی پارامتريک با استفاده از آزمون آماری t (independent sample T test) و متغيرهای غير پارامتريک با استفاده از آزمون من ويتنی (Mann- Whitney) مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. هم بستگی بين عوامل نيز با استفاده از آزمون هم بستگی پيرسون تعيين شد. يافته ‌ ها : متوسط سن افراد شرکت کننده در مطالعه 7/5 ±7/47 سال بود. تستوسترون تام، نمايه آزاد تستوسترون SHBG در دو گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری نداشت. بين کنترل مناسب ديابت ( HbA1C<7 ) با سطح سرمی تستوسترون ارتباط معنی داری ديده نشد. بين BMI و سن با سطح تستوسترون، هم بستگی معکوس وجود داشت و متوسط تستوسترون افراد سيگاری به طور معنی داری کمتر از غيرسيگاری بود ( p=0.008 ). هورمون محرکه فوليکولی (Follicle Stimulating Hormone= FSH ) در افراد ديابتی به طور معنی داری پايين تر بود ( p=0.04 ). نتيجه‌گيری : يافته‌های ما نشان داد که سطوح سرمی تستوسترون با ديابت نوع 2 و کنترل قند در مردان ارتباط معنی دار نداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کنترل قند، ديابت نوع 2، تستوسترون تام، نمايه‌ي تستوسترون آزاد، گلوبولین متصل شونده به هورمون جنسی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 15 Oct 2014 10:19
Last Modified: 15 Oct 2014 10:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1327

Actions (login required)

View Item View Item