بررسی – HCGβ مايع واژينال برای تشخيص پارگی کيسه آب

بهاء صدري, شهره and کاشانيان, مریم and خليلی, شکوفه (2010) بررسی – HCGβ مايع واژينال برای تشخيص پارگی کيسه آب. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (77). pp. 17-23. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n77p17-fa.pdf

Download (238kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1534&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف : پارگي زودرس كيسه آب يكي از مشكلات مهم در حاملگي است و تشخيص موارد مشكوك از اهميت ويژه اي برخوردار است . تحقيقات در زم ينه شناسايي يك آزمون ساده ، سريع و قابل اعتماد به منظور تأييد مايع واژينال براي تشخيص پارگي كيسه آب β-HCG پارگي كيسه آب ادامه دارد. هدف از مطالعه حاضر بررسي است. (Premature Rupture Of Membrane-PROM) روش كار: مطالعه به صورت مقطعي بر روي 123 زن حامله كه همگي در تريمستر سوم حاملگي بودند (سن 42) PROM 41 نفر )، مشكوك به ) PROM حاملگي بيشتر از 28 هفته ) انجام گرفت . بيماران در سه گروه مبتلا به مايع استريل نرمال سالين به فورنيكس خلفي (cc) نفر) و كيسه آب سالم ( 40 نفر ) در نظر گرفته شدند . 5 سي سي به آزمايشگاه ارسال β-HCG واژن وارد شد و سپس مايع ش ستشوي واژن آسپيره گرديده و براي تعيين كمي SPSS V. در سه گروه مقايسه شد. يافته هاي به دست آمده با استفاده از نر م افزار 11.5 β-HCG گرديد و ميزان Kroskal-Walis و One way ANOVA, t-student مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . از آزمون هاي آماري استفاده گرديد. 7/71 ، در گروه با پارگي كيسه آب ± 15/7 mIU/ml در گروه بدون پارگي كيسه آب β-HCG يافته ها: ميزان 176/43 گزارش گرديد كه ± 316/37 PROM mIU/ml 468/06 و در گروه مشكوك به ±366/ 34 mIU/ml از β-HCG براي Cut off value به منظور تعيين يك .(p=(0/ تفاوت معني داري را بين سه گروه نشان م يداد ( 000 79/5 با mIU/ml حدود Cut off value استفاده شد كه (Receiver Operating Characteristics ) ROC منحني حساسيت 93 % وويژگي 84 % به دست آمد. قطعي PROM و PROM مايع به دست آمده از شستشوي واژينال درموارد مشكوك به β-HCG : نتيجه گيري زيادتر از موارد كيسه آب سالم است و مي تواند به عنوان يك تست قابل اعتماد مناسب و سريع در تشخيص مورد استفاده قرار بگيرد. PROM

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ،پارگی زودرس کيسه آب β-HCG، غشاهای آمنيوتيک ،مايع واژينال حاملگی
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 04:05
Last Modified: 25 Oct 2014 04:05
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1422

Actions (login required)

View Item View Item