اندازه‌گيری دوز جذبی کليه‌ها، کبد، مثانه و تخمدان در آزمايش سنتی گرافی کليه با راديو داروهای 99mTc-EC و 99mTc-DTPA با استفاده از فنتوم به روش دوزيمتری ترمولومينسانس

شرفی, علی اکبر and حکمت, سپیده and مرتضی‌زاده, توحید and موحد, منصور (2010) اندازه‌گيری دوز جذبی کليه‌ها، کبد، مثانه و تخمدان در آزمايش سنتی گرافی کليه با راديو داروهای 99mTc-EC و 99mTc-DTPA با استفاده از فنتوم به روش دوزيمتری ترمولومينسانس. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (74). pp. 33-42. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n74p33-fa.pdf

Download (216kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1482&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: هدف از ا ين مطالعه اندازه گيري د وز رس يده به كليه ها، مثانه، كبد و تخمدان در سنت ي گراف ي كليه با 99 و مقايسه آن با دوز رس يده از راديو داروي mTc (99mTc-EC-Ethylene dicysteine) راديو داروي (99mTc -Dietheylne Triamine Penta-Acid) 99mTc-DTPA مي باشد، كه به طور متداول در سنت ي گراف ي كليه از آن استفاده مي شود. روش كار: اين مطالعه از نوع كاربرد ي مي باشد. در اين پژوهش ابتدا از يك فنتوم آب با ابعاد هندس ي مشابه بدن ، متشكل از قسم ت هاي تنه و شكم استفاده شد . در داخل قسم ت هاي شكم و تنه، فنتوم هاي كليه، كبد، مثانه و تخمدان ساخته و در داخل فنتوم شكم و تنه قرار ICRP با ابعاد استاندارد مطابق با دستورالعمل 23 Perspex از جنس استفاده (TLD- گرفت. براي د وزيمتري از 30 تراشه مكعب ي شكل ل يت يم فلور اي د د وزيمتر ترمولوم ينسانس ( 100 گرديد. دوز رس يده به كل يه ها، كبد، مثانه و تخمدا ن ها با توز ي ع مقاد ير متفاوت از راد ي و داروها ي 99mTc-EC و 99mTc-DTPA كه در كلينيك از آ ن ها استفاده مي شود، در قسم ت هاي مختلف فنتوم قرار داده شده و دوز جذبي اندام و نيز دوز سطحي در ناحيه هر اندام اندازه گيري شد . سپس با اندازه گيري د وز جذب ي پوست در نواحي كلي هها ، كبد، مثانه و تخمدا ن ها در 20 ب يمار زن ( 10 بيمار براي هر راديو دارو) تحت اسكن كليه، دوز جذبي اندام هاي مذكور SPSS با استفاده از نتايج به دست آمده از فنتوم محاسبه گرديد. در اين طرح، نتايج با استفاده از نرم افزار آمار ي One-sample Kolmogorov- مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت؛ به طوري كه ابتدا با استفاده از آزمون V.16 Smirnov مقايسه اي ب ين مقاد ير t-test نرمال بودن توز يع داد ه ها بررسي شد و سپس با استفاده از آزمون آماري ميانگين دوز جذبي بين دو گروه از بيماران تحت اسكن كليه با دو راديو دارو انجام گرفت. يافته ها: ن تايج اندازه گيري دوز سطح پوست و دوز جذب ي ك ليه ها، كبد، مثانه و تخمدان هاارتباط خط ي خوب ي را با يكد يگر نشان مي دادند. همچنين رابطه ب ين دوز جذب ي و دوز سطح پوست اندا م هاي مذكور با اكت يويته كل به كار رفته به صورت خط ي تغيير مي كرد. دوز جذبي محاسبه شده اندام هاي مورد نظر با راديو داروهاي 99mTc-EC و 99 از mTc-DTPA عبارتند : .(p=0/ 4/42±0/98 بود ( 001 mrad/mCi 2/91± و 0/74 mrad/mCi الف: براي مثانه به ترتيب .(p=0/ 2/44 بود ( 000 ±0/44 mrad/mCi 1/58 و ±0/019 mrad/mCi ب: براي كبد براي به ترتيب .(p=0/ 4/11 بود ( 000 ±0/93 mrad/mCi، 2/60±0/14 و mrad/mCi ج: براي كليه چپ در اسكن به ترتيب .(p=0/ 4/04 بود( 003 ±1/06 mrad/mCi، 2/67±0/036 و mrad/mCi د: براي كليه راست در اسكن به ترتيب .(p=0/ 2/55 بود ( 000 ±0/28 mrad/mCi، 1/62±0/025 و mrad/mCi ه: و براي تخمدان ها نيز به ترتيب نتيجه گيري: به طوركلي نتايج حاصل از اين تحقيق نشان مي دهد كه در بيماران تحت اسكن كليه با راديو داروي 99mTc-EC دوز جذبي كلي ه ها، كبد، مثانه و تخمدا ن ها در مقايسه با دوز جذبي از راديو داروي 99mTc-DTPA به طور قابل ملاحظه اي كمتر است . راديو داروي 99mTc-EC با توجه به مزايا ي ديگري مانند سهولت تهيه، كم هزينه بودن، برداشت كبدي ناچيز، دفع كليوي سريع و تصاوير با كيفيت بالا كه نسبت به راديو داروي 99mTc-DTPA دارد، مي تواند به عنوان راديو داروي مناسب در اسكن راديوايزوتوپي كليه در بخش هاي پزشكي هسته اي مورد استفاده قرار مي گيرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: دوز جذبی اندام‌ها،سنتی گرافی کليه،دوزيمتری ترمولومينسانس،فنتوم معادل بافت
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:42
Last Modified: 25 Oct 2014 07:42
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1467

Actions (login required)

View Item View Item