اثرات قلبی- عروقی نوسکاپين، آلکالوئيد ضد سرفه ترياک

شفيعی, معصومه and چاليان, مجید and مورکی, احمد and رايگان, سمیرا and قانع, مهرنوش and معظم, اشرف‌السادات and محموديان, مسعود (2010) اثرات قلبی- عروقی نوسکاپين، آلکالوئيد ضد سرفه ترياک. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (74). pp. 43-51. ISSN 2228-7051

[img] Text
RJMS-v17n74p43-fa.pdf

Download (47kB)
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1490&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: نوسکاپين، يک آلکالوئيد فتاليد ايزوکينولينی با اثرات شناخته شده ضد سرفه می‌باشد. در سال‌های اخير بعضی اثرات فارماکولوژيکی ديگر به همراه کاربردهای بالقوه جديد بالينی برای اين دارو پيشنهاد شده است. از آنجا که هيچ اطلاعاتی درباره اثرات قلبی-عروقی نوسکاپين در دست نيست، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات قلبی-عروقی اين دارو انجام گرفت. روش کار: در يک مطالعه تجربی (Experimental)، تأثير غلظت‌های بالارونده نوسکاپين بر تونوس عروقی در آئورت مجزای موش سفيد صحرايی سالم و بر قدرت انقباض و تعداد ضربان قلب در دهليز مجزای خوکچه هندی سالم در حمام بافت(Organ bath technique) مورد بررسی قرار گرفت. همچنين، در يک مطالعه مداخله‌ای (Interventional)، فشار خون سيستوليک موش‌های سفيد صحرايی سالم پس از تزريق داخل صفاقی دوزهای مختلف نوسکاپين (5/0، 1، 2 و 3 ميلی‌گرم بر کيلوگرم) با استفاده از کاف دمی (Tail-cuff method)اندازه‌گيری شد. علاوه بر اين، در يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده، متقاطع، دو سو کور و کنترل شده با پلاسبو اثر دوزهای مرسوم ضد سرفه نوسکاپين (15 ميلی‌گرم خوراکی، سه بار در روز) بر فشار خون و تعداد نبض 24 داوطلب سالم مورد ارزيابی قرار گرفت. برای مقايسه ميانگين‌ها از آزمو ن‌های آماری Student's t-test و ANOVA استفاده گرديد. يافته‌ها: 1) غلظت‌های بالای نوسکاپين، حلقه‌های دارای آندوتليوم آئورت را متسع کرد. پاسخ متسع کنندگی آئورت به نوسکاپين در حضور يک مهار‌کننده آنزيم سيکلواکسيژناز (ايندومتاسين 5-10 مولار) و يا يک مهار‌کننده آنزيم نيتريک اکسيد سنتاز (L-NMMA 4-10 × 2 مولار) به طور معنی‌داری کاهش يافت. 2) قدرت انقباض دهليز با غلظت‌های بالارونده نوسکاپين (به خصوص در غلظت‌های بالاتر) افزايش يافت، درحالی‌که تعداد ضربان خودبخودی با همين غلظت‌ها کاهش يافت. 3) فشار خون سيستوليک موش‌های سفيد صحرايی سالم به دنبال تزريق داخل صفاقی دوزهای مختلف نوسکاپين تغييری نکرد. 4) دوز ضد سرفه نوسکاپين بر روی فشار خون و تعداد نبض داوطلبين سالم در وضعيت نشسته و خوابيده تأثيری نداشت. نتيجه‌گيری: غلظت‌های بالای نوسکاپين باعث وازوديلاتاسيون مستقيم آئورت مجزای موش صحرايی شد. حداقل بخشی از اين اتساع وابسته به مسير نيتريک اکسايد و نيز مسير سيکلواکسيژناز بود. همچنين، غلظت‌های بالای نوسکاپين اثرات اينوتروپيک مثبت و کرونوتروپيک منفی در دهليز مجزای خوکچه هندی ايجاد کرد. علاوه بر اين، نوسکاپين بر فشار خون حيوانات يا داوطلبين سالم تأثيری نداشت، اگرچه مطالعه اثر دارو بر فشار خون در شرايط پاتولوژيک مانند پرفشاری خون در مطالعات آتی ضروری به نظر می‌رسد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نوسکاپين،فشار خون ،آئورت موش صحرايی،دهليز خوکچه هندی
Subjects: QV pharmacology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 07:51
Last Modified: 04 Jul 2017 06:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1468

Actions (login required)

View Item View Item