اثر راسبوريکيس وآلوپورينول در پيشگيری و درمان بيماران مبتلا به هيپراوريسمی ناشی از سندروم ليز تومور در کودکان مبتلا به لوسمی و لنفوم در بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع): مطالعه کوهورت

ارجمندی رفسنجانی, خدیجه and تقی‌پور, رضا and تشويقی, مریم (2010) اثر راسبوريکيس وآلوپورينول در پيشگيری و درمان بيماران مبتلا به هيپراوريسمی ناشی از سندروم ليز تومور در کودکان مبتلا به لوسمی و لنفوم در بيمارستان کودکان حضرت علی اصغر(ع): مطالعه کوهورت. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (73). pp. 7-15. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n73p7-fa.pdf

Download (235kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1471&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: سندروم ليز تومور عبارت است از آزادی مواد داخل سلولی به درون جريان خون به طور خود بخودی و يا به دنبال درمان ضد سرطان که با هيپراوريسمی، هيپر کالمی، هيپرفسفاتمی و هيپوکلسمی خود را نشان می‌دهد. برای پيشگيری و درمان عوارض ناشی از هيپراوريسمی از آلوپورينول و داروی جديد راسبوريکيس استفاده می‌شود. هدف از اين مطالعه بررسی اثر راسبوريکيس و آلوپورنيول در پيشگيری و درمان هيپراوريسمی در کودکان مبتلا به لوسمی و لنفوم و نيز بررسی ميزان و سرعت کاهش اسيد اوريک، و عوارض ناشی از درمان با راسبوريکيس و آلوپورنيول است. روش کار: مطالعه انجام شده از نوع هم گروهی(cohort) می‌باشد که به صورت گذشته نگر بوده. جمعيت مورد مطالعه شامل کودکان مبتلا به لوسمی و لنفوم بود که در بخش خون از تاريخ فروردين 1384 الی آذر 1387 بستری شدند. بيماران بر اساس ميزان اسيداوريک ابتدا در دو گروه قرار داده شدند: گروه درمان(اسيد اوريک بيشتر و يا مساوی 5/6 ميلی‌گرم در هر دسی ليتر) و گروه پروفيلاکسی(اسيد اوريک کمتر از 5/6 ميلی‌گرم در هر دسی ليتر). برای تعيين کارآيی دارو، ميزان اسيد اوريک در تمامی بيماران در فواصل 24،48 و72 ساعت و بيشتر پس از درمان اندازه‌گيری شد. عوارض داروها نيز بررسی شد. برای آناليز داده‌ها از نرم افزار SPSS V.13 و از تست های Chi2 و t-test بر حسب لزوم استفاده شد. يافته‌ها:‌ در مطالعه بر روی 184 بيمار، 69% لوسمی و31% لنفوم داشتند. 20 نفر با راسبوريکيس و164 نفر با آلوپورينول درمان شدند که ميانگين سنی 247/4±93/7 سال بود. 8/60% پسر و2/39% دختر بودند. از نظر گروه درمانی 8/60% در گروه پروفيلاکسی و 2/39% در گروه درمان قرارداشتند. ميانگين لوکوسيت روز اول در گروه راسبوريکيس 101910 سلول در ميکروليتر و در گروه آلوپورينول 76/45609 سلول در مبکروليتر بود که اختلاف معنی دار بين دو گروه را نشان داد)000/0 (p=. بيشترين زمان پاسخ به درمان در هر دو دارو و در هر دو گروه پروفيلاکسی و درمان در طی 24 ساعت اول بود. ميانگين مدت زمان دريافت دارو در گروه راسبوريکيس دو روز و در گروه آلوپورينول 6 روز (87/5 روز)بود )168/6 , T= 000/0 .(p=بر اساس نتايج t-test بين دو گروه دريافت کننده راسبوريکيس و آلوپورينول از نظر سرعت کاهش اسيد اوريک اختلاف معنی دار وجود دارد )467/1 , T= 144/0(p=. متوسط کاهش اسيد اوريک در گروه راسبوريکيس از 4/7 به 4/3 ميلی‌گرم در هر دسی ليتر و در مورد آلوپورينول از 4/5 به 9/3 ميلی‌گرم در هر دسی ليتر بود. مجموعاً، در 13 بيمار عوارض دارويی مشاهده شد: 6/1% در راسبوريکيس و 4/5% در مورد آلوپورينول. نتيجه‌گيری:‌ در مجموع داروی راسبوريکيس، دارويی با کارآيی بالا در درمان و پروفيلاکسی هيپراوريسمی است.اين دارو به علت گران بودن فقط در 20 مورد استفاده شد. طول مدت درمان به طور متوسط دو روز و بيمار در مدت کوتاه تری برای شيمی درمانی آماده می‌شود. از طرف ديگر داروی آلوپورنيول کارآيی مناسب دارد و می‌توان با اطمينان از آن استفاده کرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سندروم ليز تومور،هيپراوريسمی،راسبوريکيس،آلوپورينول،لوسمی و لنفوم
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 09:03
Last Modified: 05 Jul 2017 08:58
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1476

Actions (login required)

View Item View Item