بررسی اثرات افزودن کلونيدين به مقدار اوليه بوپيواکايين در بلوک سوپراکلاويکولار با کارگذاری کاتتر در اعمال جراحی اندام فوقانی

ايمانی, فرناد and انتظاری, سعیدرضا and فيض, حمیدرضا and محبی, مجید and سادگی, کامبیز (2010) بررسی اثرات افزودن کلونيدين به مقدار اوليه بوپيواکايين در بلوک سوپراکلاويکولار با کارگذاری کاتتر در اعمال جراحی اندام فوقانی. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (73). pp. 16-22. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n73p16-fa.pdf

Download (122kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1472&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: د اروهاي كمكي متعددي ب ه منظور تشديد اثرات بلوك حسي و حركتي در بي حسي موضعي ب ه كار رفته اند. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثرات بلوك حسي و حركتي و عوارض افزودن كلونيدين به محلول 0% در بلوك سوپراكلاويكولار با كارگذاري كاتتر در اعمال جراحي اندام فوقاني بوده است. / بوپيواكايين 5 روش كار: شصت بيمار 20 تا 60 ساله كه براي جراحي اندام فوقاني كانديد عمل بودند در اين كارآزمايي بالينيِ تصادفي ودوسوكور ، تحت بلوك مداوم سوپراكلاويكولار با استفاده از دستگاه عصب ياب در دو گروه قرار گرفتند. و در گروه مورد 25 ميلي ليت ر (B) %0/ محلول بي حسي در گروه شاهد حاوي 25 مي لي ليت ر بوپيواكايين 5 نيز بود. سپس، كاتتر براي ( BC ، 0% كه حاوي 75 مي كروگرم كلونيدين (گروه بوپيواكايين – كلونيدين / بوپيواكايين 5 0% از طريق كاتتر تزريق / تزريقات بعدي گذاشته شد . در صورت بازگشت احساس درد، 5 ميلي ليتر بوپيواكايين 5 مي شد، و براي ايجاد آرامبخشي يا بي دردي كافي از ميدازولام يا سوفنتانيل وريدي استفاده مي گرديد. شروع بلوك كامل حسي و حركتي، دفعات تجويز بوپيواكايين از طريق كاتتر سوپراكلاويكولار، و نيز تجويز وريدي ميدازولام و سوفنتانيل در طول عمل، عوارض در حين جراحي، مدت بي حسي و بلوك حركتي تا بعد از عمل، اولين زمان درخواست مسكن بعد از عمل، و نيز مشخصات فردي بيماران جمع آوري گرديد. از آزمون كولموگروف اسميرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغيرهاي كمي، كه در صورت توزيع نرمال ، Chi و در غير اين صورت از آزمون من ويت ني استفاده شد . از آزمون كاي دو ( 2 t از آزمون ) براي ارزيابي ارائه شده و (mean±SD) متغيرهاي ك يفي استفاده گرديد . اطلاعات ب ه صورت ميانگين ± انحراف استاندارد انجام گرفته است. SPSS V. محاسبات آماري به وسيله 12 يافته ها: دو گروه از نظر اطلاعات دموگرافيك مشابه همديگر بودند و از نظر طول مدت جراحي و بيهوشي اختلاف معني داري بين دو گروه وجود نداشت . شروع بلوك كامل حسي و حركتي در گروه بوپيواكايين – كلونيدين دفعات تجويز بوپيواكايين از طريق كاتتر سوپراكلاويكولار ، و نيز .(p<0/ سريع تر از گروه بوپيواكايين بود ( 01 تجويز وريدي ميدازولام و سوفنتانيل بين دو گروه اختلاف معني داري نداشت. طول مدت بي حسي و مدت بلوك .(p<0/ حركتي (تا پس از پايان عمل ) در گروه بوپيواكايين – كلونيدين طولاني تر از گروه بوپيواكايين بود ( 0001 موارد بروز عوارض در دو گروه اختلاف معني داري نداشت . اولين زمان درخواست مسكن ب عد از عمل در گروه .(p<0/ بوپيواكايين – كلونيدين طولان يتر از گروه بوپيواكايين بود ( 0001 0% براي انجام بلوك سوپراكلاويكولار باعث / نتيجه گيري : افزودن 75 ميكروگرم كلونيدين به بوپيواكايين 5 تشديد اثرات بلوك حسي و حركتي و به تاخير انداختن زمان درخواست مسكن بعد ا ز عمل بدون افزايش بروز عوارض شده، و مي تواند داراي جايگاه مناسبي براي افزودن به اين محلول بي حس كننده موضعي باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: بلوک سوپراکلاويکولار،کلونيدين،بوپيواکايين،اعمال جراحی اندام فوقانی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 25 Oct 2014 09:03
Last Modified: 25 Oct 2014 09:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1478

Actions (login required)

View Item View Item