بررسی اثر ديازينون بر آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدهای مغز موش صحرايی

صالحی, مریم and جعفری, مهوش and عسگری, علیرضا and صالح مقدم, مسعود and سليميان, محمد and عباس نژاد, مریم and حاج غلامعلی, منصوره (2010) بررسی اثر ديازينون بر آنزيم‌های آنتی‌اکسيدان و پراکسيداسيون ليپيدهای مغز موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 17 (70). pp. 15-23. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v17n70p15-fa.pdf

Download (135kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1443&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: ارگانوفسفره ها سبب افزايش توليد راديكالهاي آزاد و تخريب سيستم آنتي اكسيدانت بدن مي گردند. ديازينون يكي از گسترده ترين ارگانوفسفره هايي است كه امروزه در كشاورزي بكار مي رود. هدف از اين مطالعه ارزيابي اثر ديازينون روي سيستم اكسيدان- آنتي اكسيدان مغز موش صحرايي است. روش كار: در مطالعه تجربي حاضر موش هاي صحرايي نر نژاد ويستار به صورت تصادفي در 4 گروه قرار mg/kg گرفتند: گروه كنترل (روغن ذرت بعنوان حلال ديازينون) و سه گروه آزمايش كه ديازينون را در دوزهاي 50 و 100 بصورت داخل صفاقي دريافت كردند. 24 ساعت پس از تزريق، حيوانات با اتر بيهوش و بافت مغز ،30 ،(CAT) كاتالاز ،(SOD) جدا گرديد. بعد از هموژنه كردن بافت مغز، فعاليت آنزيم هاي سوپراكسيدديسموتاز و مالون دي آلدئيد (GSH) و ميزان گلوتاتيون (LDH) و لاكتات دهيدروژناز (GST) ترانسفراز -S گلوتاتيون به (ANOVA) توسط روش هاي بيوشيميايي اندازه گيري شد. معني دار بودن نتايج توسط آناليز واريانس (MDA) همراه تست توكي تعيين شد. 50 در mg/kg در دوزهاي بيشتر از LDH و GST ،SOD يافته ها: به دنبال تجويز ديازينون، فعاليت آنزي مهاي تغيير معني داري را نشان نداد. CAT مقايسه با كنترل بطور معني داري افزايش يافت، در حاليكه ميزان فعاليت آنزيم فقط در MDA 50 ديازينون مشاهده شد. ميزان mg/kg همچنين كاهش ميزان گلوتاتيون مغز در دوزهاي بيشتر از 100 در مقايسه با گروه كنترل افزايش معني داري را نشان داد. mg/kg دوز نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه پيشنهاد مي كند كه ديازينون احتمالاً باعث توليد راديكا لهاي آزاد شده و افزايش نشاندهنده GSH فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدانت ناشي از افزايش ظرفيت سم زدايي بافت مغز مي باشد . كاهش با پراكسيداسيون MDA نارسايي سيستم دفاعي آنتي اكسيدانت براي مقابله با راديكا ل هاي آزاد است و افزايش غشاي مغز همراه است كه در نهايت ممكن است منجر به آسيب اكسيداتيو بافت مغز گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ديازينون،سيستم آنتی‌اکسيدانت،موش صحرايی،بافت مغز
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:16
Last Modified: 30 Oct 2014 05:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1511

Actions (login required)

View Item View Item