بررسی دانسيته عروق ريز و فاکتور رشد اندوتليال رگی در کارسينوم‌های مهاجم پستان با روش مارکر ايمونوهيستوشيمی و مقايسه آن با پارامترهای کلينيکوپاتولوژيک

کديور, مریم and اسماعيلی, علی and جولايی, آزاده (2010) بررسی دانسيته عروق ريز و فاکتور رشد اندوتليال رگی در کارسينوم‌های مهاجم پستان با روش مارکر ايمونوهيستوشيمی و مقايسه آن با پارامترهای کلينيکوپاتولوژيک. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (69). pp. 46-55. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n69p46-fa.pdf

Download (348kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1415&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: آنژيوژنز نقش مهمی در رشد و پيشرفت سلول‌های سرطانی و متاستاز سرطان پستان داشته و يک وسيله پيش بينی کننده بقا فرد مبتلا می‌باشد. اين پروسه توسط فاکتور رشد اندوتليال رگی (VEGF)کنترل می شود.هدف از انجام اين مطالعه بررسی پروسه آنژيوژنز از طريق تعيين مارکر� VEGFو ميزان دانسيته عروقی ريز ( (MVDبر اساس ايمونوهيستوشيمی در بيماران مبتلا به سرطان پستان مهاجم و مقايسه بروزVEGF با دانسيته عروقی ريز (MVD ) و دو فاکتور ذکر شده با گريد (grading)، staging، سن بيماران، درگيری غدد لنفاوی و مارکرهای ايمونوهيستوشيمی گيرنده استروژنی ER، گيرنده پروژسترونی PR، Ki-67، Her-2 و P53. است روش بررسی: در اين مطالعه مقطعی تحليلی پس از بررسی فايل آزمايشگاه بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) و آتيه طی سال‌های 1383 تا 1386، 74 تومور پستان مهاجم وارد مطالعه شدند. پس از تهيه لام، رنگ آميزی ايمونوهيستوشيمی از نظر مارکر VEGFو CD31 انجام گرفت و پس از ارزيابی نتايج آن از نظر رنگ پذيری و نحوه آن، داده های دموگرافيک نيز جمع آوری شد، داده‌ها وارد رايانه گرديد و مورد آناليز آماری قرار گرفت. يافته‌ها: متوسط سنی بيماران 94/11±4/49سال بود. در مورد دانسيته عروقی ( (MVD بيومارکر CD31 بررسی شد که بين 6/5 و 6/106 متغير بود(Mean±SD 95/17±39/37) و ميانه آن نيز 3/34 بود که اين عدد به عنوان cut off در نظر گرفته شد. مواردی که متوسط CD31 آن‌ها زير اين ميزان بود بعنوان ميزان دانسيته عروقی ريز ( (MVDکم و مواردی که CD31 آن‌ها بالای اين ميزان بود ميزان دانسيته عروقی ريز(MVD) بالا در نظر گرفته شدند که بر اين اساس 37مورد (1/52%) ميزان دانسيته عروقی ريز((MVD پايين و 34مورد (9/47%) نيز ميزان دانسيته عروقی ريز (MVD) بالا بودند. در مورد VEGF نيز 57مورد (77%) مثبت و 17مورد (23%) منفی بودند. بين متوسط ميزان دانسيته عروقی ريز (MVD) و VEGF ارتباط معنی‌داری وجود دارد(Spearman r=0.24 and P=0.041). در آناليز تحليلی ارتباط VEGF و ميزان دانسيته عروقی ريز( (MVD با فاکتورهای زمينه‌ای سن، گريد هيستولوژيک و گريد هسته، درگيری لنفاوی، سايز تومور، stage، رسپتور استروژن، رسپتور پروژسترون، HER2/Neu، Ki-67 و P53 مورد ارزيابی قرار گرفت که نتايج حاصله نشان داد ارتباط معنی‌داری بين متغيرهای ياد شده وجود ندارد. نتيجه‌گيری: طبق نتايج مطالعه حاضر VEGF در تحريک آنژيوژنز در تومورهای تهاجمی پستان نقش دارد. همچنين با توجه به نتايج اين مطالعه ارتباطی بين VEGF و دانسيته عروقی ريز (MVD) با فاکتورهای پروگنوزی هيستوپاتولوژيک و سن و نيز بيومارکرهای ER،PR، HER2/Neu، Ki-67 و P53 بدست نيامد. از آنجا که هيچ رابطه معنی‌داری بين P53 و HER2/Neu با VEGF بدست نيامد لذا به نظر می آيد فاکتورهای ديگری در تنظيم بيان VEGF نقش داشته باشند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان پستان مهاجم،CD31 ،فاکتوررشداندوتليال رگی،VEGF،دانسيته عروقی ريز (MVD)
Subjects: QZ Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 05:19
Last Modified: 03 Jul 2017 03:48
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1523

Actions (login required)

View Item View Item