مقايسه اثرات پيش‌داروی کلونيدين خوراکی با کلونيدين تزريقی اضافه شده به محلول ليدوکايين بر مدت بی‌دردی بلوک بيير در اعمال جراحی محيطی اندام فوقانی

تقی‌پور انوری, زهرا and شاه عباسی, علی (2009) مقايسه اثرات پيش‌داروی کلونيدين خوراکی با کلونيدين تزريقی اضافه شده به محلول ليدوکايين بر مدت بی‌دردی بلوک بيير در اعمال جراحی محيطی اندام فوقانی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (66). pp. 43-51. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n66p0-fa_6.pdf

Download (220kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1283&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: مطالعات نشان داده است که افزودن کلونيدين تزريقی به ليدوکايين در بی حسی موضعی داخل وريدی (IVRA) يا بلوک بيير در اعمال جراحی اندام فوقانی، می‌تواند موجب کاهش درد تورنيکه و بهبود نتيجه بی دردی گردد. با اين حال هنوز نقش کلونيدين خوراکی مشخص نشده است. هدف از انجام اين مطالعه مقايسه اثربخشی کلونيدين خوراکی در مقايسه با نوع وريدی اضافه شده به ليدوکايين در بلوک بيير می‌باشد. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت يک کارآزمايی بالينی تصادفی شده دو سو کور طراحی و اجرا شد. جمعيت مورد مطالعه شامل 60 بيمار کانديدای انجام عمل جراحی اندام فوقانی با روش IVRA،با توجه به معيارهای ورود و خروج انتخاب و پس از کسب رضايت، وارد مطالعه شدند و به صورت تصادفی ساده در سه گروه کلونيدين خوراکی، کلونيدين تزريقی اضافه شده به ليدوکايين و ليدوکايين تنها قرار گرفتند. گروه ليدوکايين تنها، 41 ميلی ليتر محلول حاوی 200 ميلی‌گرم ليدوکايين جهت بلوک دريافت کردند. گروه کلونيدين وريدی(تزريقی)، 40 ميلی ليتر محلول حاوی 200 ميلی‌گرم(mg) ليدوکايين به همراه 1 ميلی ليتر محلول حاوی کلونيدين تزريقی با دوز µg/kg 2 ( ميکر گرم به ازای هر کيلوگرم) جهت بلوک دريافت کردند. گروه کلونيدين خوراکی، 41 ميلی ليتر محلول حاوی 200 ميلی‌گرم ليدوکايين جهت بلوک دريافت کردند و 5/1 ساعت قبل از آن نيز يک قرص 2 ميلی‌گرمی کلونيدين به عنوان پيش دارو با مقدار کمی آب خورده بودند.دوگروه اول به عنوان پيش داروی خوراکی،پلاسبو دريافت کردند. زمان های خالی کردن تورنيکه پروگزيمال و پر کردن تورنيکه ديستال T1))، اولين درخواست مسکن برای درد حين عملT2)) و زمان اولين درخواست مسکن برای درد پس از عملT3)) به همراه ميزان مصرف مسکن حين و پس از عمل ثبت شد. داده‌های به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS V. 13 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. داده‌های کمی به صورت ميانگين و انحراف معيار و داده‌های کيفی به صورت فراوانی نمايش داده شده است. برای مقايسه داده‌های کيفی و کمی بين دو گروه در صورت تبعيت از توزيع نرمال به ترتيب از آزمون کای دو و در متغيرهای کمی از آزمون ANOVA و در صورت عدم تبعيت از آزمون‌های معادل نان پارامتريک استفاده شد. سطح معنی‌داری در اين مطالعه در حد 05/0 در نظر گرفته شد. يافته‌ها: در مجموع در اين مطالعه 60 بيمار در سه گروه 20 نفره کلونيدين خوراکی، کلونيدين وريدی و ليدوکايين تنها مورد مقايسه قرار گرفتند. سه گروه به لحاظ مشخصات دموگرافيک و مدت زمان انجام تکنيک اختلاف معنی داری با يکديگر نداشند. مدت زمان خالی کردن تورنيکه پروگزيمال و پر کردن تورنيکه ديستال در گروه کلونيدين وريدی به طور متوسط 5/10± 5/49 دقيقه بود که تقريباً دو برابر ميانگين اين زمان در گروه ليدوکايين تنها و يا کلونيدين خوراکی می‌باشد که به لحاظ آماری اين اختلاف معنی‌داری می‌باشد (0001/0=p). اولين درخواست مسکن نيز در گروه کلونيدين وريدی به طور قابل ملاحظه‌ای ديرتر از گروه کنترل (ليدوکايين تنها) بود (01/0=p). اولين درخواست مسکن پس از عمل در گروه کلونيدين خوراکی به طور معنی داری از دو گروه کلونيدين وريدی و ليدوکايين تنها ديرتر بود و ميزان مسکن کمتری مصرف شد (0001/0=p). نتيجه گيری: در پايان می‌توان اين گونه نتيجه‌گيری کرد که افزودن کلونيدين تزريقی به ليدوکايين در روش بلوک بيير يا IVRA می‌تواند درد تورنيکه را کاهش داده و نياز به مسکن حين عمل را کاهش دهد، ولی اثرات کلونيدين خوراکی در کاهش درد پس از عمل جراحی، بارزتر از کلونيدين وريدی است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کلونيدين تزريقی (IV Clonidine)،کلونيدين خوراکی (Oral Clonidine)،بلوک بيير (Bier’s Block)
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 Oct 2014 21:22
Last Modified: 30 Oct 2014 21:22
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1566

Actions (login required)

View Item View Item