پايش درمانی سيکلوسپورين-آ در کودکان ايرانی با کليه پيوندی

متوليان, منیژه and اتوکش, حسن and حسينی شمس‌آبادی, رزیتا and چاليان, مجید (2009) پايش درمانی سيکلوسپورين-آ در کودکان ايرانی با کليه پيوندی. مجله علوم پزشکی رازی, 16 (63). ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v16n63p0-fa_12.pdf

Download (383kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1248&sid=1&...

Abstract

زمينه و هدف: سيکلوسپورين يک سرکوب‌کننده سيستم ايمنی با پنجره درمانی باريک است. به دليل تفاوت‌های بين فردی فراوانی که در فارماکوکينتيک سيکلوسپورين وجود دارد، غلظت خونی توتال سيکلوسپورين به عنوان راهنمايی برای تنظيم دوز دارو در بيماران پيوندی مورد استفاده قرار می‌گيرد. هدف از انجام اين مطالعه، تعيين روش دقيق و مناسبی برای پايش درمانی سيکلوسپورين در کودکان با کليه پيوندی و يافتن بهترين زمان برای نمونه‌گيری جهت پايش درمانی (Therapeutic Drug Monitoring = TDM) سيکلوسپورين برای کنترل بيماران پيوند کليه به منظور کاهش فعاليت سيستم ايمنی در کنارکمترين عوارض جانبی است. روش بررسی:در اين مطالعه تجربی، 29جوان (16 پسر و 13 دختر) با ميانگين سنی 3/2± 5/14 سال (از 8 تا 20 سال) که حداقل 6 ماه از دريافت پيوند ايشان می‌گذشت، وارد مطالعه شدند. بيماران علاوه بر سيکلوسپورين-آ، داروهايی چون پردنيزولون، ميکوفنوليت موفتيل، آهن و اسيدفوليک نيز مصرف می‌کردند. وضعيت بالينی وکارکرد کليوی بيماران ثبت شد. ميزان سيکلوسپورين-آ در خون بيماران در زمان قبل از مصرف دارو و 5/0، 1، 5/1، و 2 ساعت بعد از دريافت دارو، با استفاده از روش راديوايمونواسی تعيين گرديد�و با استفاده از ضريب همبستگی Pearson، آناليز آماری صورت گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان می‌دهد که روش استفاده شده برای تعيين مقدار سيکلوسپورين-آ در خون، روشی دقيق و تکرارپذير است. حداقل مقدار قابل اندازه‌گيری سيکلوسپورين-آ، 5 نانو گرم در ميلی‌ليتر و درصد بازيافت، 109-86% بوده است. ضرايب تغييرات بين روزی و درون روزی برای 3 غلظت اختياری سيکلوسپورين-آ در خون، به ترتيب 8% و 8/5% بود. ميانگين غلظت زمان صفر و 5/1 ساعت پس از تجويز دارو به ترتيب 3±100و 2/19±515 ميکروگرم در دسی ليتر بود. ميانگين سطح کراتينين سرم 9/0(1/0- 9/1) ميلی‌گرم در دسی ليتر بود. ارتباط معنی‌داری بين کراتينين سرم، دوز سيکلوسپورين-آ و غلظت زمان 5/1 ساعت وجود داشت؛ در حاليکه بين سن، کراتينين سرم و غلظت زمان 5/1ساعت ارتباط وجود نداشت. همچنين بين غلظت زمان صفر و هيچ يک از پارامترهای بالا ارتباط وجود نداشت. بنابراين نتيجه اين مطالعه نشان می‌دهد که غلظت خونی 5/1ساعت بعد از دريافت دارو بهترين نشانگر برای پايش درمانی دارو در کودکان ايرانی است و بهترين ارتباط را با دوز و سطح کراتينين دارد. نتيجه‌گيری: روش استفاده شده برای اندازه‌گيری سيکلوسپورين-آ در خون، روشی دقيق و تکرارپذير است و برای مطالعات کينتيکی سيکلوسپورين-آ مناسب است. بر اساس يافته‌های اين مطالعه می‌توان چنين نتيجه گرفت که به منظور آسايش بيماران پيوندی در سنين پايين، اندازه‌گيری سطح خونی سيکلوسپورين-آ در يک نوبت قابل انجام است و بهترين زمان بر اساس اين مطالعه، زمان 5/1 ساعت بعد از مصرف دارواست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سيکلوسپورين-آ، پايش درمانی دارو،غلظت خونی
Subjects: WS Pediatrics
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 08 Nov 2014 11:19
Last Modified: 24 Jul 2017 09:19
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1606

Actions (login required)

View Item View Item