ساخت و بررسي كارآيي پنج آزمون تصويري ارزيابي ول ع مصرف در معتادان مواد افيوني

اختياري, حامد and عدالتي, هانيه and بهزادي, آرين and صفايي, هومن and نوري, مهري and مكري, آذرخش (2008) ساخت و بررسي كارآيي پنج آزمون تصويري ارزيابي ول ع مصرف در معتادان مواد افيوني. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 14 (3). pp. 337-349. ISSN 1735-4315

[img]
Preview
Text
ijpcp-v14n3p337-fa.pdf

Download (410kB) | Preview
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=576&sid=1&...

Abstract

هدف اين بررسي، تهيه آزمون تصويري بررسي ول ع مصرف در معتادان مواد افيوني با ب هكارگيري شاخ صهاي تصويري ايجا دكننده ولع مصرف بود. روش: 175 معتاد به مواد افيوني در پنج گروه (تزريق هرويين، كشيدن هرويين، استنشاق هرويين، كشيدن و خوردن تريا ك و كشيدن كراك)، كه طي 11 ماه د ر سا لهاي 1385 و 1386 به مركز ملي مطالعات اعتياد ايران مراجعه كرده ب ودند، در اين بررسي شركت كردن د. تهيه آزمون در مراحل زير انجام ش د: استخراج شان ههاي تصوير ي ايجا دكننده ولع در جلسات تبادل افكار متخصصان و معتادان، دست هبندي و تهيه تصاوير تأثيرگذار از ليست نشان هها، رتب هبندي شدت ولع ايجا د شده ب ا تصاوير توسط معتا دان، دست هبندي و چينش نهايي، تهيه آزمون تصويري ارزيابي ولع مصرف كامپيوتري در گرو ههاي مختلف معتا دان مواد افيوني در پنج گروه، تعيين امتياز ولع مصرف در معتا دان مواد افيوني و بررسي ميزان اعتمادپذيري آزمو نها در ايجاد ولع مصر ف. همه آزمودن يها به پرس شنامه ويژگ يهاي جمعي تشناختي، چ كليس ت علايم محروميت و مسموميت مواد، پرس شنامه افسردگي بك، آزمون ريو ن و شاخص شدت اعتياد پاسخ دادن د. داد هها ب هكمك رو شهاي آمار توصيفي و ضريب همبستگي پيرسون تحليل شدند. يافته ها: ميانگين نمرات ولع مصرف القاشده ب هوسيله آزمو نه ا در گرو ه آزمودن يه اي مصر فكننده كشيدني كرا ك و مصر فكننده تزريقي هرويين به ميزان معن يداري بالاتر از ولع مصرف در آزمون تعقيبي توكي تفاوت ميانگين نمرات ولع مصرف را در مصر فكنندگان و در مص ر فكنندگان كراك ( p<0/001 ، I-J=27/ هرويين با ترياك ( 89 معن يدار نشان داد. بررسي ميزان ( p<0/001 ، I-J=27/ و ترياك ( 89 پايايي نتايج ب هدست آمده در آزمو نهاي ولع مصر فب هوسيل ه دو روش آلفاي كرونب اخ و دونيم هساز ي، نشانگ ر پاياي ي خوب آزمون در بيشتر آزمو نها (ب هجز مواردي از آزمو نهاي ترياك) بود. ميزان ولع مصرف با و طول دوره سوءمصرف مواد ارتباط منفي ( p<0/001 ، r= -0/ سن ( 26 و با نمره تركيبي مشكلات خانوادگي شدت اعتياد ( p<0/01 ، r= -0/23) نتيجه گيري: با تهيه آزمون .( p<0/05 ، r=0/ ارتباط معن يدار داش ت ( 18 ارزيابي ولع مصرف در گرو ههاي مختلف معتادان مواد افيوني، كه از اعتبار و پايايي مناسبي برخوردا ر باش د، م يتوان به شناسايي بيشتر ويژگ يهاي اين پديده ب هكمك رو شهايي چون تصويربرداري عملكردي مغز و ارزيابي پيش از دور ههاي درماني و پس از آن و تعيين ميزان موفقيت پروتك لهاي درماني در كاهش ولع مصرف ياري رسان د. ه مچنين با اين روش م يتوان رابطه پديده ولع مصرف با ساير ويژگ يهاي بيماري اعتياد را بررسي كرد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ولع مصرف مواد ؛ مواد افيوني ؛ آزمون تصويري ارزيابي ولع مصرف
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Nov 2014 20:32
Last Modified: 02 May 2017 07:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1764

Actions (login required)

View Item View Item