تأثير زايمان در آب بر درد مرحله فعال زايمان

شاهپوريان, فرنگیس and کيانی, کیاندخت and صديقيان, هایده and حسينی, سیده فاطمه (2008) تأثير زايمان در آب بر درد مرحله فعال زايمان. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (57). pp. 101-111. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n57p101-fa.pdf

Download (192kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=829&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: سالهاست که زايمان در آب به عنوان يکی از روشهای غيردارويی، جهت کاهش درد زايمان در نقاط مختلف دنيا انجام می‌شود و اجرای آن در ايران می‌تواند گام جديدی در جهت خوشايند سازی زايمان باشد. هدف از اين مطالعه، تعيين تأثير استفاده از حوضچه آب گرم بر شدت درد مرحله فعال زايمان بود. روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع کارآزمايی بالينی با گروه کنترل بود که بر روی 114 زن با حاملگی ترم و زايمان اول تا سوم انجام گرفت. 52 نفر به صورت داوطلبانه در گروه زايمان در آب و 62 نفر با روش نمونه‌گيری در دسترس، در گروه کنترل قرار گرفتند. زنان در دو گروه، از شروع فاز فعال زايمان(ديلاتاسيون 5-4 سانتی‌متر)، وارد مطالعه شدند و مراقبت‌های انفرادی دريافت نمودند. زنان گروه زايمان در آب، حداقل به مدت يک ساعت در شروع مطالعه، در مرحله اول زايمان و نيز از شروع مرحله دوم زايمان تا خروج جنين، از حوضچه آب گرم با دمای 39-8/36 درجه سانتی‌گراد استفاده می‌نمودند. شدت درد در زمان‌های مختلف در مرحله اول و همچنين در شروع مرحله دوم زايمان با استفاده از خط‌کش مدرج 10 شماره‌ای اندازه‌گيری شد. از آزمون تی زوج جهت تعيين تغييرات شدت درد در هر گروه و از آزمون‌های کای دو، تی مستقل و من ويتنی جهت مقايسه تغييرات شدت درد بين دو گروه استفاده شد. سطح معنی‌دار آماری 05/0 در نظر گرفته شده بود. يافته‌ها: نتايج نشان داد که شدت درد در 15 دقيقه اول، در گروه زايمان در آب، مختصری کاهش يافته و به عبارت بهتر تثبيت شده بود و با گروه کنترل که افزايش پيدا کرده بود، تفاوت داشت(009/0=P). در شروع مرحله دوم زايمان نيز، شدت درد در گروه زايمان در آب، به طور معنی‌داری کمتر از گروه کنترل بود(0001/0P<). بطور کلی، زنان در گروه زايمان در آب، در مرحله فعال زايمان درد کمتری را نسبت به گروه کنترل تجربه کرده بودند، هر چند که بجز 2 مورد فوق، تفاوت‌ها از نظر آماری معنی‌دار نبود. نتيجه‌گيری: استفاده از حوضچه آب گرم در طی ليبر و زايمان، با افزايش آرامش مددجو، در تسکين شدت درد زايمان خصوصاً در مراحل اوليه و نيز در شروع مرحله دوم زايمان نقش مؤثری دارد. هر چند که اختلاف آماری معنی‌داری در بسياری از موارد بين دو گروه مشاهده نشد، ولی کمتر بودن شدت درد در گروه زايمان در آب، از نظر بالينی حائز اهميت می‌باشد، چرا که چنانچه بتوان هر چند به صورت جزئی از درد زنان کاست، می‌توان تجربه‌ای خوشايند را برای آنان تضمين نمود و احتمالاً قدم مؤثری در کاهش تعداد سزارين‌های انتخابی به علت ترس از درد زايمان برداشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ميزان شدت درد، مرحله فعال زايمان،زايمان در آب
Subjects: R Medicine > RG Gynecology and obstetrics
Divisions: Other Journals > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Nov 2014 11:20
Last Modified: 26 Nov 2014 11:20
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1772

Actions (login required)

View Item View Item