ارتباط پلی‌مورفيسم Trp64Arg ژن β3-Adrenoreceptor، نمايه توده بدنی و غلظت سرمی لپتين در مطالعه قند و ليپيد تهران

اشراقی, پریسا and هدايتی, مهدی and دانشپور, مریم السادات and ميرميران, پروین and عزيزی, فریدون (2007) ارتباط پلی‌مورفيسم Trp64Arg ژن β3-Adrenoreceptor، نمايه توده بدنی و غلظت سرمی لپتين در مطالعه قند و ليپيد تهران. مجله علوم پزشکی رازی, 14 (56). pp. 29-36. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v14n56p29-fa.pdf

Download (266kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=770&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: موتاسيون و پلی‌مورفيسم‌های ژن ADRB3(β3-Adrenoreceptor)، در ارتباط با چاقی مطرح می‌باشند. هدف از اين مطالعه، بررسی ارتباط پلی‌مورفيسم Trp64Arg با نمايه توده بدنی و ميزان لپتين در جمعيت قند و ليپيد تهران بود. روش بررسی: مطالعه از نوع Cross-sectional می‌باشد. افراد شرکت کننده در مطالعه قند و ليپيد تهران در 4 گروه براساس نمايه توده بدنی(BMI=Body mass index) قرار گرفتند(30≤BMI، 30BMI<≥25، 25BMI<≥20 و 20BMI<) و از ميان آنها در مجموع 401 نفر با ميانگين سنی 14±44 سال(197 مرد 14±46 ساله و 204 زن 13±42 ساله) به طور تصادفی انتخاب شدند. هر گروه به ترتيب شامل 97، 98، 104 و 102 نفر بود. ميزان لپتين با استفاده از روش EIA(Enzyme immuno assay) و ميزان قند خون ناشتا، HDL-C(High density lipoprotein)، تری‌گليسريد و کلسترول نيز به روش رنگ‌سنجی آنزيمی اندازه‌گيری شد. فاکتورهای موثر در چاقی شامل نمايه توده بدنی و فشارخون مشخص گرديدند. يک قطعه 210 جفت‌بازی از ژن مورد نظر با استفاده از تکنيک PCR(Polymerase chain reaction)، تکثير و ژنوتيپ مورد نظر با استفاده از تکنيک RFLP(Restricted fragment length polymorphism)(با آنزيم MvaI) تعيين گرديد. از آزمون ANOVA دو دامنه به دنبال post-hoc با آزمون‌های چندگانه توکی برای مقايسه يافته‌های آزمايشگاهی چهار گروه BMI همچنين دو گروه AA/TA(حاملين آرژنين) و TT(غير حاملين آرژنين) استفاده گرديد. داده‌ها به وسيله نرم‌افزار(version 11.5)SPSS تجزيه و تحليل شدند. يافته‌ها: فراوانی الل A در افراد مورد مطالعه، 08/0 بود و از تعادل هاردی و وينبرگ تبعيت می‌کرد. اين الل با افزايش نمايه توده بدنی(TT: 5±25 کيلوگرم بر مترمربع در مقابل TA/AA: 6±27 کيلوگرم بر مترمربع، 043/0=P) و افزايش سطح لپتين(TT: 21±23 کيلوگرم بر مترمربع در مقابل TA/AA: 25±30 کيلوگرم بر مترمربع، 009/0=P) ارتباط معنی‌داری نشان داد. نتيجه‌گيری: اين يافته‌ها ارتباط پلی‌مورفيسم Trp64Arg ژن β3-Adrenoreceptorرا با افزايش نمايه توده بدنی و سطح لپتين در افراد مورد مطالعه نشان داد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: چاقی، نمايه توده بدنی، لپتين، پلی‌مورفيسم،β3-Adrenoreceptor
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 26 Nov 2014 11:29
Last Modified: 26 Nov 2014 11:29
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1799

Actions (login required)

View Item View Item