بررسی مقايسه‌ای انفوزيون مداوم رمی‌فنتانيل و پاراستامول بر ميزان عمق بيهوشی با مونيتورينگ BIS در اعمال جراحی اندوسکوپی سينوس

حسنی, ولی الله and فرهادی, محمد and ميرصدرايی, آذین (2007) بررسی مقايسه‌ای انفوزيون مداوم رمی‌فنتانيل و پاراستامول بر ميزان عمق بيهوشی با مونيتورينگ BIS در اعمال جراحی اندوسکوپی سينوس. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (53). pp. 67-72. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n53p67-fa.pdf

Download (135kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=649&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: پاراستامول، يک مسکن غيرمخدری و NON NSAIDs(Non Non-steroidal anti-inflammatory drugs) با عملکرد مرکزی است. اين دارو در آثار ضد دردی، با داروهای مخدر موجود شباهت دارد، اما از آنجا که عوارض مربوط به آنها را ندارد، با آنها متفاوت است. رمی فنتانيل، يک مخدر کوتاه اثر است که در اين مطالعه تأثير اين دو دارو بر عمق بيهوشی با استفاده از BIS(Bispectral index) مورد بررسی قرار گرفته است.BIS ، پارامتری از EEG(Electroencephalograph) است. مقدار صفر BIS، نشان دهنده الکتروآنسفالوگرام ايزوالکتريک و عدد 100، بيانگر بيداری است. روش بررسی: اين مطالعه از نوع کارآزمايی بالينــی تصادفی است که بر روی 100 بيمار کلاس يک ASA (American society of anesthesiologists) که کانديد انجام عمل جراحـــی آندوسکوپــی سينــوس بودنـــد، انجام شد. در ضمــن، بيمــاران خــارج از محدوده سنــی 45-15 ســال که در کلاس يک ASA قرار نمی‌گرفتند، از مطالعه خارج شدنــد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی به دو گروه 50 نفــری (گــروه 1: پاراستامول و گروه 2: رمی فنتانيل) تقسيــم شدنــد. برای هر دو گروه فوق نيــز از فنتانيــل بــه مقــدار 1ميکروگــرم به ازای هر کيلوگرم از وزن به عنوان پيش دارو استفــاده شــد. در گروه اول، جهت القای بيهوشی، پروپوفل به ميزان 5/2 ميلی‌گرم به ازای هر کيلوگرم و سيــس‌آتراکوريوم به ميــزان 15/0ميلی‌گــرم بــه ازای هــر کيلوگــرم به طــور وريدی تجويز شد و به عنوان نگهدارنده بيهوشی، پروپوفــل بــه ميـــزان 100 ميکروگــرم بــه ازای هر کيلوگرم در دقيقه به طور انفوزيون N2O 50%، O2 50%(معادل حجم دقيقه‌اي[Minute volume=MV]) و پاراستامول به صورت انفوزيون به ميزان 1 گرم هر 4 ساعت تجويز گرديدنــد. در گــروه دوم، جهت القای بيهوشی، پروپوفل به ميزان 5/2 ميلی‌گرم به ازای هر کيلوگرم و سيس آتراکوريوم به ميــزان 15/0 ميلی‌گــرم بــه ازای هــر کيلوگـــرم بــه طــور وريدی تجويز گرديدند و به عنــوان نگهدارنــده بيهوشــی، پروپوفل به ميزان 100 ميکروگرم به ازای هر کيلوگرم در دقيقه به صورت انفوزيون O2 50% و N2O 50%(معادلMV) و رمی فنتانيل به ميزان 1 ميکروگرم به ازای هر کيلوگرم در دقيقه به طور وريدی تجويز گرديدند. در هر دو گروه، با استفاده از دستگاه BIS، عمق بيهوشی در زمان القای بيهوشی، لارنگوسکوپی، لوله‌گذاری، برش جراحی و حين جراحی اندازه‌گيری شد. همچنين فشارخون و ضربان قلب بيماران نيز در پرسشنامه ثبت گرديد. سپس اطلاعات موجود وارد رايانه گرديد. يافته‌ها: داده‌ها با استفاده از آزمون T Test نمونه‌ای غير وابسته مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. از نظر آماری 05/0Pvalue<، معنی‌دار بحساب می‌آمد. تجزيه تحليل آماری متغيرها، تفاوت آماری معنی‌داری بين دو گروه مورد نظر نشان نداد(05/0Pvalue>)، به عبارت ديگر از نظر تأثير بر عمق بيهوشی، تفاوتی بين پاراستامول و رمی‌فنتانيل وجود نداشت. نتيجه‌گيری: مطالعه فوق نشان می‌دهد که انفوزيون پاراستامول می‌تواند جايگزين انفوزيون رمی‌فنتانيل در عمق بيهوشی شود و تثبيت هموديناميک بيمار در طول عمل را اعمال نمايد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پاراستامول، رمی‌فنتانيل، آندوسکوپی سينوس
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 27 Nov 2014 15:26
Last Modified: 27 Nov 2014 15:26
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/1948

Actions (login required)

View Item View Item