بررسی ارتباط ميزان ديامتر و وجود رفلاکس با آزمايش اسپرم در بيماران مبتلا به واريکوسل در بيمارستان شهيد هاشمی‌نژاد در سال 1382

غفوری, مهیار and رستم‌پور, احمد (2006) بررسی ارتباط ميزان ديامتر و وجود رفلاکس با آزمايش اسپرم در بيماران مبتلا به واريکوسل در بيمارستان شهيد هاشمی‌نژاد در سال 1382. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 157-164. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p157-fa.pdf

Download (162kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=602&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: واريکوسل، به اتساع بيش از 2 ميليمتر شبکه پامپينی‌فرم بيضه‌ها اطلاق می‌شود و جزو علل شايع اختلال اسپرم در موارد ناباروری مردان است. روش اصلی تشخيص واريکوسل، سونوگرافی است که در آن دو عامل اندازه وريدها، توسط سونوگرافی B Mode و ميزان رفلاکس وريدی، توسط سونوگرافی داپلر رنگی بررسی می‌شود ولی هنوز در مراجع گوناگون، اتفاق نظر بر اهميت دو يافته فوق وجود ندارد. مطالعه حاضر به اين منظور صورت گرفت تا تاثير هر يک از يافته‌های فوق را بر آزمايش اسپرم مشخص نمايد. روش بررسی: تحقيق حاضر يک مطالعه توصيفی ـ تحليلی از نوع مقطعی است که جهت بررسی ارتباط ميزان ديامتر وريدی و وجود رفلاکس با آزمايش اسپرم در بيماران مبتلا به واريکوسل انجام شده است. در اين مطالعه، 62 بيمار با تشخيص سونوگرافيک واريکوسل، تحت بررسی قرار گرفتند که ابتدا بررسی سونوگرافيک از جهت تعيين حداکثر ديامتر وريدی شبکه پامپينی‌فرم و وجود و مدت زمان رفلاکس با مانور والسالوا انجام گرديد و سپس آز‍مايش مايع اسپرم بعمل آمد. يافته‌ها: ميانگين سنی بيماران، 6/25 سال با 08/5=SD(Standard deviation) بود که 53 نفر(5/85%)، درگيری يکطرفه چپ و 9 نفر(5/14%)، درگيری دو طرفه داشتند. ميانگين ديامتر وريدی در چپ، 62/3 ميليمتر و ميانگين زمان رفلاکس، 30/2 ثانيه و ميانگين ديامتر در راست، 93/2 ميليمتر و ميانگين زمان رفلاکس، 06/1 ثانيه بود. رفلاکس تنها در 13 نفر(96/20%) ديده نشد. آزمايش اسپرم در 34 نفر(66/54%) از نظر يکی از معيارهای مورد نظر(تحريک‌پذيری، تعداد و اشکال غيرطبيعی) مختل بود که درصد اشکال غيرطبيعی با شيوع 41%، بيش‌ترين نوع اختلال بود. در بررسی تحليلی، ارتباط معنی‌دار آماری مستقيم بين ديامتر وريدی چپ با مدت زمان رفلاکس آن مشاهده گرديد(00/0=pv و 378/0=r)، به اين معنا که با افزايش سايز وريد، زمان رفلاکس نيز افزايش می‌يابد. ارتباط آماری معکوس نيز بين متغيرهای ديامتر وريدی چپ(019/0=pv و 297/0-=r) و مدت زمان رفلاکس چپ(009/0=pv و 325/0-=r) با متغير درصد تحريک‌پذيری اسپرم به صورت جداگانــه نشان داده شد. همچنين تفاوت آماری (t test) بين ميزان ديامتر وريدی سمت چپ و مدت زمان رفلاکس در آن برای دو گروه با موتيليتی کمتر و بيش‌تر از 50% مشاهده گرديد(002/0=pv و 35/0=pv) بدين معنی که ديامتر وريدی و زمان رفلاکس در گروه با موتيليتی کمتر از 50% به صورت بارزی بيش‌تر از گروه طبيعی بود، ولی ارتباطی بين متغيرهای ديامتر چپ و زمان رفلاکس آن با متغيرهای تعداد اسپرم و درصد اشکال غيرطبيعی ديده نشد. اين ارتباطات برای ديامتر سمت راست و زمان رفلاکس آن با متغيرهای آزمايش اسپرم، منفی بود. همچنين به صورت با اهميتی، ارتباطی بين وجود و عدم وجود رفلاکس با اختلال در متغيرهای آ‍زمايش اسپرم و نيز درگيری يکطرفه يا دوطرفه با متغيرهای تحريک‌پذيری، تعداد و درصد اشکال غيرطبيعی اسپرم بدست نيامد. نتيجه‌گيری: در نتيجه می‌توان گفت که وجود يا عدم وجود رفلاکس، فاکتور مناسبی جهت تعيين پروگنوز و اثر بر اسپرماتوژنز نمی‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: واريکوسل، سونوگرافی داپلر، رفلاکس، آزمايش اسپرم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:02
Last Modified: 01 Dec 2014 11:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2021

Actions (login required)

View Item View Item