مقايسه نتايج شاخص‌های حجم خروجی با فشار در ثانيه اول(FEV1) و بيشينه ميزان جريان بازدمی(PEFR) در مردان جوان با شکايت تنگی نفس، متعاقب تستهای تحريکی ريه

نعمتی, عباس and مقيمی, علی and رحمتی, مهدی (2006) مقايسه نتايج شاخص‌های حجم خروجی با فشار در ثانيه اول(FEV1) و بيشينه ميزان جريان بازدمی(PEFR) در مردان جوان با شکايت تنگی نفس، متعاقب تستهای تحريکی ريه. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (51). pp. 205-214. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n51p205-fa.pdf

Download (449kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=608&sid=1&s...

Abstract

زمينــه و هــدف: تعييــن ارتبــاط بيــن متغيرهــای FEV1(Forced expiratory volume in one second) و PEFR(Peak expiratory flow rate) هميشه مورد بررسی محققين بوده است. اهميت اين ارتباط در توانايی جايگزين کردن PEFR به جای FEV1 می‌باشد. اين مطالعه بر آن است که به بررسی ارتباط بين دو متغير مقادير FEV1 و PEFR در مردان جوان با شکايت تنگی نفس متعاقب تستهای تحريکی راه‌های هوايی بپردازد. روش بررسی: اين مطالعه مقطعی ـ تحليلی در فاصله سالهای 1382 تا 1383 در کلينيـک ريه بيمارستان 505 نزاجا انجام گرفته است. مطالعه حاضر بر روی 143 نفر مــرد جوان با شکايــت تنگــی نفــس انجام شد. همــه نمونه‌ها به صورت کامل، تحت يکی از تستهای تحريکی متاکولين، نوار متحــرک يا دوچرخــه قرار گرفته و آن را درست انجام دادند. تستهای تحريکی و نيز اسپيرومتری‌ها براساس معيارهای ATS(American thoracic society) انجام يافــت. در انتها، تمام موارد و مقادير متناظر FEV1% با مقادير متناظر PEFR% مورد بررسی قرار گرفت و مقادير افت آنها از پايه نيــز بررسی شد. برای آناليز داده‌ها از شاخص‌های ارزش تشخيصــی حساسيــت، ويژگــی، ارزشهای اخباری منفی و مثبت و نيز نسبت شانس مثبت (PLR=Positive likelihood ratio) و منفی(NLR=Negative likelihood ratio) برای تشخيص افتهای 15% و 20% در FEV1% براساس افت مقادير مختلف افت PEFR% از 10% تا 30% محاسبه شد و نمودار ROC(Recipient Operator Curve) برای آن رسم شد. يافته‌ها: توزيع متغير FEV1% از توزيع نرمال پيروی نمی‌کرد ولی توان دوم آن، توزيع نرمال داشت. همبستگی بين توان دوم FEV1% و PEFR% از لحاظ آماری و کلينيکی معنی‌دار بود(000/0=p و 75/0=r). مدل رگرسيونی برای پيشگويی توان دوم با 57/0=r2 به اين شکل بود: 2(FEV1%)= PEFR%×42/99. بين افت درصدهای PEFR و FEV1 همبستگی آماری معنی‌داری وجود داشت(000/0=p و 65/0=r). توزيع متغيرهای افت FEV1% و افت PEFR%، نرمال نبود. حساسيت و ويژگی افت 15% تا 20% در PEFR% برای افت 20% در FEV1% مناسب‌ترين بود. افت PEFR% توان کمتری برای پيشگويی 15% افت FEV1% در مقايسه با 20% افت آن داشت. نتيجه‌گيری: در نهايت به نظر می‌رسد که مقادير خام PEFR% در پيشگويی FEV1% ارزش بالاتری نسبت به افت PEFR% در پيشگويی افت FEV1% دارد. همچنين پيش‌بينی تغييرات FEV1% به کمک تغييرات PEFR% دشوار می‌باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حجم خروجی با فشار در ثانيه اول، بيشينه ميزان جريان بازدمی، اسپيرومتری، آسم، تشخيص،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 01 Dec 2014 11:04
Last Modified: 01 Dec 2014 11:04
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2027

Actions (login required)

View Item View Item