بررسی اثر پيش‌داروی خوراکی کلونيدين بر روی پاسخ‌های هموديناميک حين اعمال لاپاروسکوپی زنان تحت بيهوشی عموم

حسنی, ولی الله and محمدطاهری, فریده and مهديزاده, ابوالفضل (2006) بررسی اثر پيش‌داروی خوراکی کلونيدين بر روی پاسخ‌های هموديناميک حين اعمال لاپاروسکوپی زنان تحت بيهوشی عموم. مجله علوم پزشکی رازی, 13 (50). pp. 39-46. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v13n50p39-fa.pdf

Download (806kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=563&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: کلونيدين يک آلفا 2 اگونيست نسبی انتخابی است که فعاليت سيستم سمپاتيک را کاهش می‌دهد و ثبات قلبی عروقی را حين عمل حفظ می‌کند. خواص فوق سبب شده است که کلونيدين به عنوان پيش‌دارو در بيهوشی مورد استفاده قرار گيرد. در اين مطالعه کارآزمايی بالينی شاهددار تصادفی شده دو سوکور، اثر کلونيدين روی تغييرات هموديناميک حين لاپاروسکوپی نواحی تحتانی شکم، تحت بيهوشی عمومی گزارش می‌شود. مطالعات قبلی اثر کلونيدين را در سرکوب پاسخ‌های سمپاتيک در حين اعمال جراحی باز نشان داده‌اند. روش بررسی: تعداد 44 بيمار زن با شرايط طبی مطلوب مورد مطالعه قرار گرفتند. حفظ بيهوشی عمومی با ايزوفلوران MAC 5/0 و اکسيژن، رمی‌فنتانيل µg/kg/min25/0 انجام شد. جهت شلی عضلانی از سيس‌آتراکوريوم استفاده شد. بيماران به دو گروه کلونيدين مورد(22 نفر، 300 ميکروگرم کلونيدين خوراکی 90 دقيقه قبل عمل) و کنترل(22 نفر) تقسيم شدند. تغييرات فشار خون سيستوليک(SBP) و دياستوليک(DBP) و ضربان قلب(HR)، در 5 مرحله: پايه، بعد از القاء، بعد از دميدن 2Co، وضعيت ترندلنبرگ و بعد از خروج لوله تراشه ثبت شد. يافته‌ها: طی لاپاروسکوپی در بيماران گروه کنترل، افزايش قابل توجه فشار خون سيستوليک بعد از دميدن 2Co(mmHg 23±129) نسبت به بيماران گروه کلونيدين(mmHg 29±115)(05/0P<) و همچنين افزايش قابل توجه فشار خون دياستوليک در وضعيت ترندلنبرگ(کنترل mmHg34±126) در مقابل کلونيدين(mmHg 25±116)(05/0P<) مشاهده شد. گر چه افزايش بارز فشار خون سيستوليک بعد از دميدن 2Co و وضعيت ترندلنبرگ، در هر دو گروه در مقايسه با وضعيت پايه مشاهده شد. کنترل از mmHg 15±127 به mmHg 23±129 و mmHg 34±126؛ (05/0P<) و کلونيدين از mmHg 19±109 به mmHg 29±115 و mmHg 25±116؛ (05/0P<). حين لاپاروسکوپی افزايش بارز فشار خون دياستوليک در گروه کنترل(mmHg 19±86) نسبت به گروه کلونيدين(mmHg 18±75). 05/0P< مشاهده شد. اما اين افزايش DBP در خاتمه در گروه کلونيدين نسبت به گروه کنترل بارزتر بود(کلونيدين mmHg 32±98 و کنترل mmHg 8±86)(05/0P<). تغييرات ضربان قلب به صورت کاهش بارز آن نسبت به پايه در هر دو گروه بود(کنترل از bpm22±85 به bpm29±71 و در گروه کلونيدين از bpm39±85 به 22±63 با 05/0P<). نتيجه‌گيری: گر چه کلونيدين به طور بارزی در کاهش فشار خون دياستوليک در حين و خاتمه لاپاروسکوپی و کاهش فشار سيستوليک در حين لاپاروسکوپی موثر است، به نظر می‌رسد که روی سرکوب پاسخ‌های هموديناميک در مرحله هيپرديناميک در خاتمه لاپاروسکوپی اثری نداشته باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: کلونيدين، رمی‌فنتانيل، لاپاروسکوپی، سيس‌آتراکوريوم
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Dec 2014 07:52
Last Modified: 03 Dec 2014 07:52
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2032

Actions (login required)

View Item View Item