بررسی اثر ناهمگنی بافت در دوز دريافتی پرتوهای اورتو ولتاژ در ناحيه نخاع گردنی موش صحرايی

ذبيح‌زاده, منصور and شيرازی, علیرضا and تکاور, عباس and وردی, محموداله and قرائتی, حسین and مهدوی, سید ربیع and محققی, محمدعلی (2006) بررسی اثر ناهمگنی بافت در دوز دريافتی پرتوهای اورتو ولتاژ در ناحيه نخاع گردنی موش صحرايی. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (49). pp. 53-62. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n49p53-fa.pdf

Download (799kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=540&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: مهمترين کميت فيزيکی تابش برای پيشگويی و ارزيابی پاسخ نمونه‌های بيولوژيکی به پرتوگيری، دوز جذبی است. براساس گزارش‌های ICRU(International Commission on Radiation Units and Measurements)، تعيين دوز جذبی پرتوها در سالهای اخير در محدوده 5/3%، توصيه و تنظيم می‌شود. معمولاً توزيع دوز در ماده هموژن با دانسيته واحد تخمين زده می‌شود؛ در حالی که حجم مورد تابش متشکل از لايه‌های مختلفی از چربی، استخوان و ... می‌باشد که موجب تغيير در توزيع دوز می‌شود. تعيين دوز جذبی برای بافت‌های حساس با حداکثر دقت، زمانی که در حفره‌های داخل بدن قرار می‌گيرند و يا به وسيله ناهنمگنی‌ها احاطه می‌شوند(ترديد در وجود تعادل ذره باردار)، به دليل کيفيت پايين پرتوهای مورد استفاده در مطالعات راديوبيولوژيکی، امری ضروری است. هدف از اين مطالعه، بررسی و ارزيابی دوز دريافتی در اين گونه وضعيت‌ها(نخاع گردنی موش صحرايی) می‌باشد. روش بررسی: به منظــور بررســی ميزان تاثيــر ناهمگنــی موجــود در ناحيــه نخــاع گردنی موش صحرايی بر دوز دريافتی پرتوهای ايکــس اورتوولتاژ، فانتــوم همگــن موش صحرايــی از جنس پلی‌اتيلن، نمونــه منجمــد شده‌ای از حيــوان با استفــاده از نيتــروژن مايــع و نگهدارنــده مناســب بــرای تکرارپذيــر نمــودن موقعيت‌دهی به نمونه تهيه شــد. دوزيمتــر مــورد استفاده در اين پروژه، تراشه‌های TLD(Thermoluminscence Dosimetry) از نوع 100-TLD ميله‌ای شکــل، دستگــاه مولــد پرتــو از نــوع تيــوپ اشعــه ايکس درمانی در اختلاف پتانسيل 200کيلوولت با HVL(Half Value Layer) معادل با 5/1 ميليمتــر بــود. دستگــاه قرائتگــر مورد استفاده برای قرائت تراشه‌هــای TLD از نــوع Harshaw TLD Reader مدل 3500 با دقــت فراينـــد حرارت‌دهی 1± درجه سانتی‌گراد بود. در انجام اين پــروژه از پروتکل‌هــای دوزيمتـــری مختلفــی از جملـه پروتکــل انجمن فيزيست‌های آمريکا (American Association and Physician Medicine in Radiationtherapy committee=AAPMR)، گـــزارش 61-TG(Task Group) ســال 2001، پروتکـــل دوزيمتـــری در راديوبيولوژيکـــی ارايـــه شـــده توســـط J.Zoetelief و همکـــاران ســال 2001، گــــزارش 3 NSC-Report(National steering committee)، پروتکــل 277-TR-IAEA(International Atomic Energy Agency-Task Report) و نيــز گــزارش‌هــای 23-ICRU، 24-ICRU، 30-ICRU و 48-ICRU استفاده گرديد. يافته‌ها: با بکارگيری پروتکل‌های ياد شده و بررسی‌های آماری انجام شده و انجام آزمون T-Test بر روی دوزهای حاصله با 001/0P< در محدوده مجاز توصيه شده توسط ICRU(کمتر از 5/3%)، اختلاف معنی‌داری در دوزهای حاصله بين فانتوم همگن و نمونه منجمد موش صحرايی مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: بنابراين در ميدان‌های معمول در کارهای راديوبيولوژی و در گسترده انرژی‌های اورتوولتاژ بکار رفته برای حيواناتی چون موش صحرايی و کوچک‌تر از آن، می‌توان محاسبات و دقت حاصله معمول در تعيين دوز جذبی را پذيرفت، اما در مناطقی که تعادل ذره باردار وجود ندارد و در مواردی که بحث ميکرودوزيمتری مطرح می‌شود، نمی‌توان اين نتايج را با اطمينان کامل بکار برد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرتو ايکس اورتوولتاژ، فانتوم همگن، بافت نخاع گردنی، دوز جذبی
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 Dec 2014 08:01
Last Modified: 03 Dec 2014 08:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2061

Actions (login required)

View Item View Item