بررسی مقدماتی Brushing Cytology در ضايعات پری‌آمپولر و مقايسه آن با بيوپسی در ضايعات فوق و تعيين کفايت آن در ضايعات بدخيم غيرقابل بيوپسی در بيماران مراجعه کننده به بخش ERCP بيمارستان دکتر شريعتی از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382

توانگر, سید محمد and سنگ قلعه, مریم and ستوده, مسعود and خطيبيان, مرتضی (2005) بررسی مقدماتی Brushing Cytology در ضايعات پری‌آمپولر و مقايسه آن با بيوپسی در ضايعات فوق و تعيين کفايت آن در ضايعات بدخيم غيرقابل بيوپسی در بيماران مراجعه کننده به بخش ERCP بيمارستان دکتر شريعتی از مهرماه 1381 لغايت مهرماه 1382. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (47). pp. 39-44. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n47p39-fa.pdf

Download (145kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=481&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: ضايعات مجاری صفراوی از جمله آمپول واتر به علت عدم دسترسی آسان در آندوسکوپی و احتمال بروز خطر در نمونه‌برداری و تشخيص در مراحل پيشرفته، از بيماری‌های مهم دستگاه گوارش محسوب می گردند. با توجه به مطالعات انجام شده در ارتباط با نقش و حساسيت Brushing Cytology در تشخيص ضايعات اين ناحيه و عدم همراهی اين روش با عارضه جدی، در اين مطالعه سعی شد تا حساسيت و ويژگی اين روش در تشخيص ضايعات اين ناحيه برآورد شود. روش کار: در ايــن بررســـی از 45 بيمار مبتـــلا بــه ضايعــات مجاری صفراوی که جهت انجام ERCP ( Endoscopic Retrograde Chollangiopancreatography ) به مرکز تحقيقات گوارش بيمارستان شريعتی مراجعه کرده بودند، نمونه سيتولوژی تهيه و در صورت امکان نمونه بيوپسی نيز گرفته شد . همچنين بيماران ب ه طور دوره‌ای پيگيری شدند و نتايج سيتولوژی با نمونه های بيوپسی يا سير بيماری( Follow up ) مقايسه گرديد. يافته‌ها: از بين افرادی که هر دو نمونه بيوپسی و سيتولوژی را داشتند، تمام افرادی که نمونه بيوپسی آنها از نظر بدخيمی مثبت بود، نمونه‌های سيتولوژی آنها نيز مثبت بود و تمام بيمارانی که نمونه‌های بيوپسی آنها منفی بود به جز 1 مورد، نمونه‌های سيتولوژی آنها نيز منفی بود. فقط تنها 1 مورد بيوپسی منفی در سيتولوژی مثبت گزارش گرديد، يعنی در مجموع ارتباط معنی‌داری بين مثبت شدن نمونه‌های سيتولوژی در مقايسه با تست استاندارد بيوپسی وجود داشت(04/0= p ). همچنين سيتولوژی حساسيت و ويژگی خوبی در مقايســه با بيوپســي[ويژگی( Specificity ): 80%، حساسيت( Sensitivity ): 100%، ارزش اخباری منفی( NPV = Negative predictive value ):100%، ارزش اخباری مثبت ( PPV = Positive predictive value ): 8/88%‍‍]، داشت. از اين نظر، اين نتايج با مطالعات ديگر هماهنگی داشت. اضافه نمودن نتايج مثبت پيگيری به بيوپسی و مقايسه سيتولوژی با آنها در مواردی که انجام بيوپسی امکان پذير نبوده است، نيز نشان داده که حساسيت و ويژگی اين روش قابل قبول می‌باشد(ويژگی: 5/80%، حساسيت: 73%، ارزش اخباری منفی: 50% و ارزش اخباری مثبت: 6/91%). نتيجه‌گيری کلی: نتايج مطالعه نشان داد که Brushing Cytology روش نسبتاً مناسبی در تشخيص ضايعات بدخيم ناحيه پری آمپولری می‌باشد که سهولت انجام آن، استفاده عملی از اين روش را مقبول‌تر می‌سازد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ناحيه پری‌آمپولری( Periampullary region )، آندوسکوپيک رتروگريدکلانژيوپانکراتوگرافی( ERCP )، براشينگ سيتولوژی( Brushing cytology )،
Subjects: QY Clinical Pathology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 09 Dec 2014 05:43
Last Modified: 21 Jun 2017 03:27
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2140

Actions (login required)

View Item View Item