بررسی نقش سلو لهای دندريتيک کبد و طحال در القای پاس خهای سلولی 1 TH و 2 TH

مسيبی, قاسم and مؤذنی, سید محمد and صنعتی, محمدحسین (2005) بررسی نقش سلو لهای دندريتيک کبد و طحال در القای پاس خهای سلولی 1 TH و 2 TH. مجله علوم پزشکی رازی, 12 (47). pp. 135-144. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v12n47p135-fa.pdf

Download (399kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=494&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: سلول‌های دندريتيک يکی از عوامل موثر در هدايت پاسخ ايمنی به سمت سلول‌های TH1 يا TH2 ( T Helper cell ) محسوب می‌شوند. سلول‌های دندريتيک ممکن است موجب توليد سيتوکين با الگوی متفاوت در بافت‌های مختلف شوند. احتمالاً الگوی توليد سيتوکين توسط سلول‌های دندريتيک کبد با طحال متفاوت می‌باشد. به منظور بررسی علت تفاوت پاسخ‌های ايمنی در بافت کبد (به عنوان يک بافت غير لنفاوی و تولروژن) و طحال (به عنوان يک بافت لنفاوی و ايمونوژن)، عملکرد سلول‌های دندريتيک طحال و کبد در القای پاسخ در سلول‌های TH1 و TH2 در اين پژوهش مورد ارزيابی قرار گرفت. روش کار: در ايــن بررســی سلول‌های دندريتيــک طحــال(بافــت لنفاوی) و کبــد(بافت غيرلنفاوی) مــوش نرمــال از نــژاد C57BL/6 با روش هضــم آنزيمــی و محيــط گراديــان نايکودنـــز، جــدا و در محيط کشــت بــا غلظــت مناسبــی از پپتيــد ميليــن اليگودندروسيــت گليکوپروتئين ( MOG35-55 = Myelin Oligoelectrocyte Glycoprotein ) پالس گرديدند. حدود 10 5 ×6 سلول دندريتيک کبدی و طحالی پالس شده، به طور مجزا و به صورت زير جلدی به کف پای هر موش تزريق گرديد. به گروه‌های کنترل نيز سلول‌های دندريتيک پالس نشده تزريق شد. پس از گذشت 5 روز، سلول‌های تک هسته‌ای غدد لنفاوی ناحيه‌ای( popliteal ‌) موش‌های ايمونيزه جدا شدنــد و در حضور و عدم حضور پپتيد MOG35-55 کشت داده شدند. مايع رويی کشت سلول پس از گذشت 96 ساعت، جمع‌آوری و ميزان توليد IL-10 ( Interleukin 10 ) و IFN- γ ( Interferon γ ) با روش ELISA ( Enzyme-Linked Immuno Sorbent Assay ) مورد سنجش قرار گرفت. يافته‌ها: در اين مطالعه نشان داد که ميزان توليد IL-10 و IFN- γ در موش‌های ايمونيزه شده با سلول‌های دندريتيک کبدی يا طحالی پالس شده با پپتيد MOG35-55 در مقايسه با گروه‌های کنترل مربوطه به طور قابل ملاحظه‌ای بيش‌تر بود(004/0 p= ). از طرفی تفاوت معنی‌داری در می ــ زان توليد IFN- γ بين موش‌های ايمونيزه شده با سلول‌های دندريتيک کبد و طحال مشاهده نشد، در حالی که اختلاف فاحشی در توليد IL-10 بين اين دو گروه وجود داشت(01/0 ‍ p= ). نتيجه گيری کلی: از اين يافته‌ها می‌توان چنين نتيجه گرفت که القای توليد ميزان بالايی از IL-10 توسط سلول‌های دندريتيک کبد ممکن است يکی از عوامل موثر در کاهش و تنظيم پاسخ ايمنی در اين عضو باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سلول‌های دندريتيک، پاسخ‌های سلولی TH1 و TH2، کبد، طحال
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 10 Dec 2014 04:41
Last Modified: 10 Dec 2014 04:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2153

Actions (login required)

View Item View Item