کاربرد مقياس مطلوبيت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزينش کارکنان

حق‌شناس, حسن and اصغری مقدم, محمدعلی and اسدی مقدم, عزيزه (2005) کاربرد مقياس مطلوبيت اجتماعی همراه با آزمون نئو برای گزينش کارکنان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران, 11 (1). pp. 52-61. ISSN 1735-4315

[img] Text
ijpcp-v11n1p52-fa.pdf

Download (528kB)
Official URL: http://ijpcp.iums.ac.ir/browse.php?a_id=84&sid=1&s...

Abstract

مقدمه:�پژوهش حاضر با هدف ساخت و اعتباريابی مقياس مطلوبيت اجتماعی (مقياس دروغ‌سنجی) برای آزمون NEO PI-R اجرا گرديد. روش:�22 عبارت برای سنجش مطلوبيت اجتماعی انتخاب گرديد و در ميان عبارات آزمون NEO PI-R قرار داده شد و بر روی 285 نفر جوينده‌ی کار اجرا گرديد. با روش تحليل عاملی 15پرسش برگزيده شدند. برپايه‌ی ميانگين و انحراف معيار نمره‌های اين مقياس‌ها، آزمودنی‌ها در سه گروه جای داده شدند و نمره‌های آنها در شاخص‌ها و مقياس‌های آزمون NEO PI-R با نمره‌های 79 آزمودنی غيرجويای کار مقايسه گرديد. يافته‌ها:�کمترين تفاوت بين گروه‌ها مربوط به شاخص باز بودن و بيشترين تفاوت مربوط به شاخص وجدانی بودن بود. هم‌چنين گروه غيرجويای کار در زمينه‌ی نمره‌های بی‌ثباتی هيجانی و شاخص توافق با گروه دارای نمره‌ی پايين در مقياس مطلوبيت اجتماعی تفاوت معنی‌دار نداشتند. افراد دارای نمره‌ی بالا در مقياس مطلوبيت اجتماعی گرايش داشتند که از نظر هيجانی خود را باثبات‌تر و بيشتر وجدانی نشان دهند تا افراد دارای نمره‌ی پايين. هم‌چنين ضريب‌های همبستگی ميان نمره‌های مقياس مطلوبيت اجتماعی و نمره‌های شاخص‌ها و مقياس‌ها برای گروه جويای کار نشان‌دهنده‌ی ارتباط معنی‌دار ميان نمره‌های شاخص‌های برونگرايی و باز بودن به تجربه‌ها از يک‌سو و نمره‌های مقياس مطلوبيت اجتماعی از سوی ديگر نبود، اما همبستگی ميان ساير شاخص‌ها و مقياس ياد شده معنی‌دار و مثبت بود. نتيجه‌گيری:�مقياس مطلوبيت اجتماعی همراه با آزمون NEO PI-R می‌تواند ميان افراد دارای انگيزه‌‌ی تحريف و افراد بدون انگيزه‌ی تحريف تفاوت نشان دهد. هم‌چنين در تفسير نيمرخ افراد متمايل به تحريف می‌توان به نمره‌های شاخص‌های برونگرايی و بازبودن به تجربه‌ها اعتماد نمود اما در تفسير بقيه‌ی شاخص‌ها بايستی احتياط شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مطلوبيت اجتماعی، گزينش کارکنان، آزمون شخصيتی نئو،
Subjects: R Medicine > RC Internal medicine > RC0321 Neuroscience. Biological psychiatry. Neuropsychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 30 Dec 2014 07:54
Last Modified: 30 Dec 2014 07:54
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2353

Actions (login required)

View Item View Item