ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر

حاجبی, احمد and فریدنیا, پیمان (2009) ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر. دوماه نامه طب جنوب, 12 (1). pp. 67-74. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v12n1p67-fa.pdf

Download (185kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=175&sid=1&...

Abstract

زمينه: اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط بين سلامت روان و حمايت اجتماعی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر و با تأکيد بر عوامل جمعيت شناختی نظير سن، جنس، تأهل، تحصيلات، حالت اشتغال و محل سکونت در سال 1385 اجرا گرديده است. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفی- تحليلی و مقطعی با روش نمونه گيری سرشماری بر روی جامعه آماری کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بوشهر، با حجم نمونه 149 نفر انجام شد. اطلاعات مورد لزوم با استفاده از پرسشنامه های سلامت عمومی، مقياس حمايت اجتماعی و فرم اطلاعات جمعيت شناختی جمع آوری شد. برای توصيف و تحليل آماری از جداول توزيع فروانی و درصدی، ميانگين، انحراف معيار، آزمون های تی، آنووا و ضريب همبستگی پيرسون استفاده شد. يافته‌ها: اين تحقيق نشان داد که وضعيت سلامت روان با نمره حمايت اجتماعی رابطه معنی دار و مستقيم دارد (001/0P=، 56/0r=). نتايج به‎دست آمده نشان دادند که جنسيت، گروه سنی، تحصيلات دانشگاهی، متأهل بودن و تعداد اعضاء خانواده با سلامت روانی و حمايت اجتماعی دارای همبستگی معنی داری هستند. همچنين نشان داده شد که پرسنل نوبت کاری اقماری در مقايسه با ساير حالات اشتغال از شرايط سلامت روان و حمايت اجتماعی پايين تری برخوردار هستند (0001/0=P و 8/7 =F) و (0001/0=P و 29/12=F). نتيجه گيری: بين سلامت روان و حمايت اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد و اين ارتباط با توجه به عوامل جمعيت شناختی متغير بوده است. از طرفی تأثير حمايت اجتماعی بر سلامت روان نشان می دهد که تغيير سياست گذاری ها با هدف ارتقاء کيفيت و کميت شبکه های حمايتی بويژه برای گروه های آسيب پذير می تواند باعث تقويت اثرات محافظتی حمايت اجتماعی و در نهايت سلامت روانی گردد. واژه‌های کلیدی: سلامت روان، حمايت اجتماعی، عوامل جمعيت شناختی، صنعت نفت،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 12 Aug 2014 09:23
Last Modified: 30 Sep 2014 10:37
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/253

Actions (login required)

View Item View Item