بررسی اثر قطره سيپروفلوکساسين در کاهش آلودگی باکتريال اتاق قدامی چشم در عمل جراحی کاتاراکت در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص)

نيک‌اقبالی, امین اله and اخوان مجد, حسن and ميرصمدی, میرمنصور and مدرس‌زاده, سید مهدی and ارض‌پيما, سهیلا (2002) بررسی اثر قطره سيپروفلوکساسين در کاهش آلودگی باکتريال اتاق قدامی چشم در عمل جراحی کاتاراکت در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص). مجله علوم پزشکی رازی, 9 (30). pp. 463-472. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v9n30p463-fa.pdf

Download (237kB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=305&sid=1&s...

Abstract

اين مطالعه جهت بررسی ميزان آلودگی باکتريال اتاق قدامی و ارزيابی تأثير پيشگيری کننده قطره سيپروفلوکساسين بر آن در چشمهايی که تحت عمل کاتاراکت بدون عارضه و جای‌گذاری لنز درون چشمی بيماران قرار گرفته بودند انجام شد. بيماران در بيمارستان حضرت رسول اکرم(ص) طی سالهای 1378 تا 1379 مورد مطالعه قرار گرفتند. اين مطالعه به صورت آينده‌نگر تجربی و Clinical trial و بطور Sequential و غير انتخابی انجام گرديد. در اين بررسی بيماران به صورت تصادفی به 2 گروه آزمايشی و کنترل تقسيم شدند. در چشم بيماران گروه آزمايشی از 2 روز قبل ازعمل قطره سيپروفلوکساسين ريخته شد و در گروه کنترل از اين قطره استفاده نشد. برای هر بيمار در 5 مرحله کشت انجام گرديد. کشتهای مرحله اول و دوم از کلدوساک هر دو چشم بيمار قبل از پرپ چشم و کشت سوم از کلدوساک چشمی که بايد تحت عمل قرار گيرد پس از پرپ و درپ و کشت مرحله4 از اتاق قدامی در پايان عمل جراحی و کشت پنجم از کلدوساک چشم عمل شده قبل از تزريق آنتی‌بيوتيک ساب‌کونژ انجام گرديد. نمونه های هر مرحله به محيط کشت آگارخونی ( AB ) و تيوگليوکولات ( TH ) برده شد و به مدت 4 روز در انکوباتور نگهداری گرديد سپس تحت بررسی ميکروبيولوژيستی 3 قرار گرفت که در آخر داده ها طبقه‌بندی و مورد آناليز آماری کای دو قرار گرفتند. در اين بررسی 111 بيمار به مدت 1 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. بطور کلی کشت مرحله اول (چشم مقابل) در 7/39% موارد مثبت بود که در 7/26% استاف اپيدرميديس رشد نمود. کشت مرحله دوم (چشم مورد عمل) در 18% موارد مثبت بود که در 3/15% استاف اپيدرميديس رشد کرد. کشت مرحله سوم (بعد از پرپ و درپ) در 6/12% موارد مثبت و همگی استاف بود. کشت مايع اتاق قدامی (مرحله 4) در 9% موارد مثبت بود که در 4/5% آنها استاف رشد کرد. کشت مرحله 5 در 6/12% موارد مثبت و نتيجه کشت استاف بود. اختلاف آماری با ارزشی بين مراحل 2، 3، 4، و 5 با 1 ديده شد اما مراحل 2، 3 و 5 اختلاف معنی دار آماری نداشتند. آناليز آماری نشان داد که در مرحله دوم، نسبت کشتهای مثبت (9%) در چشمهايی که قطره سيپروفلوکساسين دريافت کرده بودند نسبت به چشمهايی که چنين قطره ای را دريافت نکرده بودند (32/15%) با اطمينان 95% و 69/5 = X2 و 03/0 = Pvalue بطور قابل ملاحظه‌ای کمتر بود که می تواند نشان دهنده تأثير قطره در کاهش عفونت در گروههای مورد آزمايش باشد. همچنين بررسيهای آماری نشان داد که در مرحله چهارم نيز، نسبت کشتهای مثبت (7/2%) در چشمهايی که قطره سيپروفلوکساسين دريافت کرده بودند نسبت به چشمهايی که چنين قطره ای را دريافت نکرده بودند (9%) با اطمينان 95% و 07/6 = X2 و 01/0 = Pvalue بطور قابل ملاحظه ای کمتر بود که اين مطلب نشان دهنده تأثير قطره در کاهش عفونت در گروههای مورد آزمايش می‌باشد. آلودگی اتاق قدامی چشم در پايان يک عمل جراحی کاتاراکت به‌صورت استريل مشهود می‌باشد و در شرايط استريل، در عمل کاتاراکت استفاده از قطره سيپروفلوکساسين قبل از عمل احتمال آلودگی ميکروبی در کلدوساک را کم می کند اما اين تاثير100% نيست. از سوی ديگر استفاده از قطره سيپروفلوکساسين قبل از عمل ميزان رشد ميکروبها از مايع اتاق قدامی را کم می‌کند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عمل کاتاراکت، فلور نرمال چشم،مايع اتاق قدامی،قطره سيپروفلوکساسين،
Subjects: WW Ophthalmology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 18 Jan 2015 10:29
Last Modified: 19 Jun 2017 06:33
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2665

Actions (login required)

View Item View Item