مطالعه استريولوژيک تغييرات حجمی قلب ناشی از قرارگيری در ميدان الکترومغناطيس درموش صحرايی نر

الزمان منصفی, ملیحه and خسروانی فرد, صغری (2008) مطالعه استريولوژيک تغييرات حجمی قلب ناشی از قرارگيری در ميدان الکترومغناطيس درموش صحرايی نر. دوماه نامه طب جنوب, 10 (2). pp. 112-118. ISSN 4374-1735

[img]
Preview
Text
BPUMS-v10n2p112-fa.pdf

Download (159kB) | Preview
Official URL: http://ismj.bpums.ac.ir/browse.php?a_id=15&sid=1&s...

Abstract

زمينه: کاربرد وسايل توليدکننده امواج الکترومغناطيس در جوامع امروز در زندگی روزمره رو به افزايش گذارده است و اثرات احتمالی اين امواج حتی با شدت های پايين بر اندام های بدن مورد توجه محققين می باشد، لذا تأثير اين امواج بر تغييرات ديواره عضلانی و حفرات قلب که گزارشی در مورد آن يافت نشد، مورد توجه تحقيق حاضر قرار گرفت. مواد و روش‌ها: تعداد 24 سر موش صحرايی نر نژاد ويستار به چهار گروه آزمايش, يک گروه کنترل و يک گروه شاهد (در هر گروه 4 حيوان) تقسيم شدند. در گروه‎های آزمايش 2 شدت مختلف 1/2 ميلی تسلا و 3/4 ميلی تسلا از ميدان الکترومغناطيس در نظر گرفته شد و در هر شدت ميدان، يک گروه 15 روز مداوم و گروه ديگر 6 روز مداوم در معرض امواج الکترومغناطيس قرار گرفت. گروه شاهد با زمان مساوی با گروه های آزمايش ولی در ميدان خاموش قرار گرفت وبر روی گروه کنترل هيچ عملياتی صورت نگرفت. بعد از اتمام مدت قرارگيری، قلب حيوان خارج و مقاطع سريال بافتی به ضخامت 7 ميکرومتر تهيه و رنگ آميزی هماتوکسيلين-ائوزين انجام شد. در هر گروه حجم کل قلب، ديواره عضلانی و حفره بطن راست و بطن چپ و ديواره بين بطنی با استفاده از روش کاواليه محاسبه گرديد و خطای مؤثر استريولوژيک بدست آمد. يافته‌ها: نتايج مؤيد عدم وجود اختلاف معنی دار بين گروه های 15 روز در معرض امواج الکترومغناطيس با گروه کنترل مي‎باشد. ولی در گروه 6 روز در معرض امواج الکترومغناطيس با شدت 1/2 ميلی تسلا، حجم ديواره عضلانی هر دو بطن کاهش معنی دار داشته و در گروه 6 روز با شدت 3/4 ميلی تسلا، حجم ديواره بين بطنی افزايش معنی دار نشان می دهد. نتيجه گيری: امواج الکترومغناطيس با شدت پايين و بصورت کوتاه مدت، احتمالاً با ايجاد راديکال های آزاد بر رشد و يا خون رسانی عضلات قلب مؤثرند ولی افزايش طول مدت زمان قرارگيری در معرض ميدان اثرات برگشت پذير به حالت قبل از قرارگيری در ميدان را پديد می آورد که احتمالاً ناشی از تعامل بين سيستم اعصاب و قلب و عروق می باشد. واژه‌های کلیدی: ميدان الکترومغناطيس، قلب، استريولوژی، راديکال‌های آزاد،

Item Type: Article
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Research Center > The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 13 Aug 2014 04:49
Last Modified: 30 Sep 2014 09:51
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/280

Actions (login required)

View Item View Item