بررسی فنوتيپيک زير گروههای لنفوسيتی خون محيطی بيماران مبتلا به درماتيت تماسی آلرژيک و مقايسه آن با ساير درماتيتها و افراد سالم

سالک مقدم, علیرضا and اوسطی آشتيانی, فرزانه and فيروزآبادی, علیرضا and دانش پژه, مریم and دولتی, یحیی and علائی, پیروز (2001) بررسی فنوتيپيک زير گروههای لنفوسيتی خون محيطی بيماران مبتلا به درماتيت تماسی آلرژيک و مقايسه آن با ساير درماتيتها و افراد سالم. مجله علوم پزشکی رازی, 7 (22). pp. 272-278. ISSN 2228-7051

[img]
Preview
Text
RJMS-v7n22p272-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://rjms.iums.ac.ir/browse.php?a_id=1703&sid=1&...

Abstract

درماتيت تماسی (Contact dermatitis) به دو نوع آلرژيک (Allergic contact dermatitis, ACD) در 20% موارد و نوع تحريکی (Irritant contact dermatitis , ICD) شامل 80% موارد تقسيم می گردد و به سه فرم حاد، تحت حاد و مزمن ديده می شود. اين بيماری باعلايمی چون درد، قرمزی، خارش، وزيکول، پاپول، سخت و چرمی شدن پوست همراه است. درماتيت تماسی آلرژيک (ACD) يا افزايش حساسيت تماسی (contact hypersensitivity CHS) بيماری التهابی وابسته به سلولهای T با مکانيسم تيپ IV صدمه نسجی ( افزايش حساسيت نوع تاخيری) (Delayed type hypersensitivity DTH) است که با غلظتهای حساس کننده ای از آلرژنهای هاپتنی در تماس با پوست ايجاد می گردد. با وجود اثبات دخالت سلولهای T نقش ريز گروههای لکوسيتی در بيماری ناشناخته و اطلاعات موجود ضدو نقيض است. با توجه به وجود تناقضها و اين که بيماری مذکور از بيماريهای شايع پوستی در کشور ايران يم باشد و نيز تا کنون در اين زمينه مطالعه ای در ايران صورت نگرفته است، به بررسی ايمنی سلولی و نقش ريزگروههای لنفوسيتی خون محيطی بيماران مبتلا به درماتيت تماسی آلرژيک در مقايسه با ساير درماتيتها و افراد سالم پرداخته شد. روش مناسب برای تشخيص آلرژنها مسئول بروز آلرژی روشی موسوم به Patch test است در اين تحقيق با استفاده از 23 آلرژن شناخته شده موجود در کيت Trolab معروف به استاندارد اروپايی بر روی 46 بيمار مشکوک به بيماری تست پوستی انام شد. پس از 48 ساعت از بيماران cc 5 خون گرفته شد، و با استفاده از روش ELISA سطح IgE تام سری آنها اندازه گيری گرديد. همچنين توسط فلوسيتومتری با استفاده از کيت IMK- plus حاوی آنتی باديهای منوکلونال اختصاصی شد T(HLA-DR), NK(CD16/56)T(CD8 CD4 , CD3) B(CD19), CD14/45 کونژوگه به بررسی زير گروههای لنفوسيتی با FITC فلورسين ايزوتيوسيانات و PE فيکواريترين پرداخته شد. بر اساس نتايج آزمونهای پوستی شايعترين آلرژنها در اين مطالعه به ترتيب نيکل ، کلريدکبالت، دی کرومات پتاسيم و فرمالدئيد بودند. همچنين بر اساس آناليز آماری نتايج سطح IgE در دو گروه درماتيت تماسی آلرژيک تحريکی نسبت به گروه کنترل که 36 نفر بودند تفاوت چندانی نداشت در صورتی که در گروه آتوپيک 10-8 برابر سطح شاهد بود (P<0/001) ميانگين درصد سلولها T(CD3), T(CD4) تغيير معنی داری نداشت. افزايش سلولهای T(CD8) نسبت به گروه کنترل معنی دار نبود. سلولهای B(CD19) با مختصری کاهش تغيير معنی داری نداشتند. سلولهای T(HLA-DR), NK(CD16/56) افزايش معنی داری به گروه کنترل داشتند. (P<0/05) با توجه به افزايش T(CD8) و عدم تغيير در T(CD4) نسبت سلولهای CD4/CD8 در گروه درماتيت تماسی آلرژيک کاهش و در گروه درماتيت آتوپيک افزايش داشت و اين تغييرات معنی دار بود (P<0/05) . تعداد WBC در درماتيت تماسی آلرژيک و درصد ائوزينوفيلی در درماتيت آتوپيک افزايش معنی داری داشت در مورد ساير متغيرها تغييرات معنی دار نبود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: درماتیت تماسی آلرژیک ،درماتیت تماسی تحریکی،درماتیت آتوپیک ، ایمنی سلولی ،-Patch Test،
Subjects: WR Dermatology
Divisions: Other Journal > Razi Journal of Medical Sciences
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 17 Feb 2015 10:55
Last Modified: 30 May 2017 03:41
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/2979

Actions (login required)

View Item View Item