رابطه بين الگوهای غذايی با تصوير بدنی و اضطراب در نوجوانان

خدابخشی کولايی, آناهيتا and رستاک, حميد and منصور, لادن and رشيدخانی, بهرام (2015) رابطه بين الگوهای غذايی با تصوير بدنی و اضطراب در نوجوانان. نشریه روان پرستاری, 2 (4). pp. 12-25. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n4p12-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=464&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: الگوهای غذايی سالم و غيرسالم بر ظاهر و همچنين خلق و خوی افراد تاثير به سزايی دارند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی ارتباط بين الگوهای غذايی، تصوير بدنی و اضطراب در دانش آموزان دوره راهنمايی انجام گرفت. روش ها: اين مطالعه توصيفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کليه دانش آموزان پسر دوره راهنمايی شهرستان بهارستان که در سال تحصيلی 93-1392 مشغول تحصيل بودند. نمونه پژوهش 220 نفر از دانش آموزان پسر بود که از طريق روش نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس مقطع راهنمايی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختی، پرسشنامه بسامد خوراک و مقياس اضطراب کودکان اسپنس بود. داده ها با استفاده از آمار استنباطی (تحليل عاملی، رگرسيون لجستيک و ضريب همبستگی اسپيرمن) مورد تحليل قرار گرفت. يافته ها: نتايج تحليل عاملی نشان داد که دو نوع الگوی غذايی ناسالم و سالم بيشترين واريانس را بين آزمودنی ها دارا بودند و 11/34% از کل واريانس مصرف را توجيه می کردند. نتايج ضريب همبستگی اسپيرمن نشان داد که بين الگوی غذايی ناسالم، تصوير بدن و اضطراب ارتباط مثبت و معنادار برقرار است. نتايج تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد، افرادی که الگوی غذايی ناسالم دارند، به احتمال بيشتری به اضطراب مبتلا می شوند (0005/0>P) و احتمالاً تصوير بدنی نامناسبتری دارند (0005/0>P). نتيجه گيری: با توجه به نتايج پژوهش حاضر می توان گفت که، بين الگوی غذايی ناسالم، تصوير بدنی و اضطراب ارتباط معناداری وجود دارد و افراد با الگوی غذايی ناسالم تصوير بدنی ضعيف تر و اضطراب بيشتری دارند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: الگوهای غذایی، اضطراب، دانش آموزان، نوجوانان پسر،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 11 Mar 2015 11:18
Last Modified: 11 Nov 2017 11:12
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3215

Actions (login required)

View Item View Item