مقايسه طرح واره‏ های شناختی ناسازگار، باورهای غير منطقی و مهارت‏های ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غير پرورشگاهی

خدابخشی کولايی, اناهيتا and باصری صالحی, نيلوفر and روشن, رسول and فلسفی نژاد, محمدرضا (2014) مقايسه طرح واره‏ های شناختی ناسازگار، باورهای غير منطقی و مهارت‏های ارتباطی در نوجوانان پرورشگاهی و غير پرورشگاهی. نشریه روان پرستاری, 2 (1). pp. 1-12. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Text
ijpn-v2n1p1-fa.pdf

Download (2MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=282&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه:خانواده عنصر کليدی رشد و پرورش فرزندان است. فرزندانی که در محيط پويای خانواده پرورش می يابند، در آينده افرادی مقاوم، تاب آور در برابر مشکلات زندگی هستند. کودکان پرورشگاهی که اقبال و بخت تجربه کردن محيط خانواده را ندارند از محيط گرم و رشد يافته خانواده محروم اند. در اين پژوهش مولفه‏های طرحواره‏های شناختی ناسازگار، باورهای غير منطقی و مهارت‏های ارتباطی در دو گروه نوجوان پرورشگاهی و نوجوان عادی مقايسه شده است. روش: در اين مطالعه از روش پژوهشی علی- مقايسه‏ای استفاده شد. 116 نوجوان دختر (56 نفر نوجوان پرورشگاهی و 60 نفر نوجوان عادی) بين سنين 12 تا 18 سال به روش نمونه گيری در دسترس برای نوجوانان عادی و روش نمونه گيری هدفمند برای نوجوانان پرورشگاهی انتخاب شدند و پرسشنامه‏های طرحواره‏های ناسازگار اوليه Young فرم کوتاه، پرسشنامه باورهای غير منطقی جونز و آزمون مهارت‏های ارتباطی Quondam نسخه تجديد نظر شده را تکميل کردند. سپس داده‏های با روش‏های آمار توصيفی (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطی ، آزمون تحليل واريانس چند متغيری (MANOVA)، تحليل واريانس يک طرفه (ANOVA) و آزمون تی مستقل مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار گرفتند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين دو گروه در نمره کلی طرحواره‏های ناسازگار اوليه و خرده مقياس‏های محروميت هيجانی، رهاشدگی/ بی ثباتی، بی اعتمادی/ بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بيگانگی، نقص/ شرم، شکست، وابستگی/ بی کفايتی، آسيب پذيری نسبت به خود و اطاعت در سطح( 01/0p<) تفاوت معناداری وجود داشت. در نمره کلی باورهای غير منطقی و مهارت‏های ارتباطی تفاوت معناداری بين دو گروه مشاهده نشد. تنها در خرده مقياس قاطعيت در مولفه مهارت‏های ارتباطی تفاوت معنادار بود. نتيجه گيری: براساس نتايج به دست آمده فراهم کردن شرايطی مناسب در دوره کودکی جهت ارضای نيازهای اساسی کودکان از جمله دلبستگی ايمن به خصوص برای کودکان پرورشگاهی که از محيط امن و با ثبات خانواده محرومند، برای رشد بهتر و موفقيت و پيشگيری از مشکلات روان شناختی در کودکان پرورشگاهی ضروری است.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: طرحواره ‏های ناسازگار، باورها، مهارت‏های ارتباطی، کودک یتیم،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 28 Mar 2015 04:14
Last Modified: 11 Nov 2017 11:14
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3256

Actions (login required)

View Item View Item