تاثير اميد درمانی گروهی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس

رسولی, محسن and بهراميان, جاسم and زهراکار, کيانوش (2014) تاثير اميد درمانی گروهی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس. نشریه روان پرستاری, 1 (4). pp. 54-65. ISSN 2345-2528

[img]
Preview
Other
ijpn-v1n4p54-fa.PDF

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://ijpn.ir/browse.php?a_id=243&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مولتيپل اسکروزيس يکی از شايع‌ترين بيماری‌های مزمن سيستم عصبی مرکزی و از مهم‌ترين بيماری‌های تغييردهنده زندگی فرد،به ويژه در سنين جوانی می‌باشد که باعث افت شديد سطح کيفيت زندگی بيماران مبتلا شده و به تدريج فرد را به سوی ناتوانی پيش خواهد برد. يکی از شاخص‌های موفقيت مداخلات درمانی در بيماران مزمن بهبود کيفيت زندگی است. لذا پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثير اميد درمانی بر کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس صورت گرفته است. روش: برای انجام پژوهش حاضر از يکی از طرح‌های نيمه تجربی به نام طرح کنترل نابرابر استفاده شده است. نمونه‌ها با روش نمونه گيری مبتنی بر هدف، در دسترس بودن و بر مبنای داوطلبانه بودن آزمودنی‌ها از ميان بيماران عضو انجمن ( multiple sclerosis) MS اصفهان انتخاب شدند. 24 آزمودنی، بر مبنای داوطلبانه بودنشان در دو گروه 12 نفری شاهد و مداخله گمارش شدند. گروه مداخله در 8 جلسه 90 دقيقه ای اميد درمانی شرکت کردند اما گروه شاهد در زمان اجرای آزمايش مداخله ای دريافت نکرد. برای جمع آوری داده‌ها در قبل و بعد از مداخله درمانی از پرسشنامه‌های دموگرافيک و فرم کوتاه کيفيت زندگی (WHOAOL- BREF) استفاده شد. داده‌ها با استفاده از آماره‌های توصيفی (ميانگين، انحراف معيار، فراوانی) و آماره‌های استنباطی (تحليل کواريانس) و با نرم افزارSPSS v.16 مورد تحليل قرار گرفت. يافته‌ها: نتايج نشان داد که کيفيت زندگی گروه مداخله بعد از جلسات درمانی در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معناداری پيدا کرد (0001/0>p). همچنين اثر تعاملی جنسيت و مداخله نيز معنادار نبود به اين معنی که تغيير رفتار افراد پس آزمون در کيفيت زندگی در گروه شاهد و مداخله بستگی به جنسيت آن‌ها نداشت. نتيجه گيری: پژوهش حاضر نشان داد که‌اميد درمانی می‌تواند به بهبود کيفيت زندگی بيماران مبتلا به مولتيپل اسکروزيس بيانجامد. بنابراين بهره گيری از اين رويکرد درمانی در بيماران مولتيپل اسکروزيس و ساير بيماران مبتلا به بيماری‌های مزمن توصيه می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: مولتیپل اسکروزیس، کیفیت زندگی، امید درمانی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Psychiatric Nursing (IJPN)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Mar 2015 08:37
Last Modified: 14 Nov 2017 10:09
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3270

Actions (login required)

View Item View Item