كاربرد الگوي ارتقاء سلامت در شناسايي عوامل مؤثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميايي استان ايلام سال1391

چناری, رقیه and نوروزی, آزیتا and طهماسبی, رحیم (2013) كاربرد الگوي ارتقاء سلامت در شناسايي عوامل مؤثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان شيميايي استان ايلام سال1391. Other thesis, دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر.

[img]
Preview
Text
1-15chenari.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://dlib.bpums.ac.ir/

Abstract

هدف: سلاح هاي شيميايي از غير انساني ترين جنگ افزارهاست كه رژيم بعثي عراق بدون در نظر گرفتن مقررات بين المللي از آن عليه رزمندگان ايران استفاده نمود. تماس با سلاح هاي شيميايي مي تواند با ناتواني و اضطراب، از دست دادن امنيت و ناتوا ني هاي فيزيكي مزمن همراه باشد. اين عوارض بصورت مزمن بوده و به طور مداوم كيفيت زندگي جانبازان را تحت تأثير قرار مي دهد. بر طبق تئور ي هاي نظريه پردازان، سبك زندگي ارتقاء دهنده سلامت تأثيرات مثبتي بر كيفيت زندگي دارد. بدليل مشكلاتي كه در ايجاد، حفظ و بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت وجود دارد و نيز پيچيدگي اين رفتارها لازم است از تئوريها يا الگوهاي تغيير رفتار در اين زمينه استفاده شود. هدف از اين مطالعه شناسايي عوامل موثر بر رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت با استفاده از الگوي ارتقاء سلامت پندر در جانبازان شيميايي بود. روش شناسي: اين مطالعه توصيفي- تحليلي به روش مقطعي بر روي كليه جانبازان شيميايي سطح متوسط و شديد 239 نفر) استان ايلام انجام گرفت. جمع آوري اطلاعات با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد و بصورت خودگزارشي ) و SPSS بود. در نهايت بعد از تكميل و جمع آوري داده ها، تجزيه و تحليل آماري با استفاده از نرم افزارهاي 16 انجام گرفت و از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يكطرفه، آزمون هاي تعقيبي، همبستگي پيرسون و LISREL 8.8 تحليل مسير استفاده شد. يافته ها: بر اساس نتايج اين بررسي، رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شيميايي وضعيت بسيار نامطلوبي داشت. بالاترين نمره كسب شده اين رفتارها در زيرمقياس رشد معنوي و كمترين نمره در زيرمقياس فعاليت فيزيكي و حمايت اجتماعي درك (P= 0/ فوايد ( 002 ،(P= 0/ بود. از نظر شناختهاي اختصاصي رفتار سازه خودكارآمدي ( 000 داراي اثر مستقيم بر رفتار ارتقاء دهنده بوده و متغير سن، نوع جانبازي، وضعيت رزمندگي و (P=0/ شده ( 002 وضعيت سلامت درك شده از طريق سازه خودكارآمدي درك شده و فوايد درك شده بصورت غير مستقيم بر رفتار ارتقاء دهنده اثر داشتند. بر اساس نتايج تحليل مسير، سازه حمايت اجتماعي پيشگويي كننده مستقيم رفتار بود و سازه هاي موانع و خودكارآمدي درك شده به صورت غير مستقيم از طريق حمايت اجتماعي رفتار را پيشگويي .(0/ مي كردند (ضريب تبيين 38 بحث و نتيجه گيري: با توجه به وضعيت نامطلوب رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بويژه فعاليت فيزيكي، طراحي مداخلاتي جهت افزايش اين رفتارها توصيه مي گردد. سازه حمايت اجتماعي درك شده نيز به عنوان مهم ترين عامل تأثيرگذار بر انجام رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت بوده كه همراه سيستمهاي حمايتي و درك از خودكارآمدي و فوايد انجام رفتار مي تواند جهت بهبود رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت جانبازان استفاده گردد

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: كليد واژه ها: الگوي ارتقاء سلامت، ايلام، جانباز شيميايي، رشد معنوي، رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت، فعاليت فيزيكي، مديريت استرس، ايلام.
Subjects: W General Medicine , Health professions
Divisions: Faculty of Public Health
Depositing User: محسن زارعی
Date Deposited: 16 Aug 2014 07:37
Last Modified: 04 Jul 2017 08:02
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/333

Actions (login required)

View Item View Item