بررسی ارتباط غلظت گاز نيتروس اکسايد بر مقدار کورتيزول ادرار در کارکنان اطاق های عمل

ايمني, بهزاد and کارخانه, بهروز and كرمپوريان, آرزو (2014) بررسی ارتباط غلظت گاز نيتروس اکسايد بر مقدار کورتيزول ادرار در کارکنان اطاق های عمل. فصلنامه علمی پژوهشی بیهوشی و درد, 5 (1). pp. 46-53. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v5n1p46-fa.pdf

Download (299kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=5164&sid=1&s...

Abstract

زمينه و هدف: گاز بيهوشی نايتروس اکسايد رايج ­ترين گاز بيهوشی مورد استفاده در اتاق­های عمل است که به­عنوان ماده بيهوشی دهنده و ضد درد ضعيف ب­کار مي­رود. سطح کورتيزول سرم بعنوان يکی از نشانگرهای استرس بوده و بالا بودن اين فاکتور مي­تواند حاکی از ايجاد حالات استرسی و عصبی بشمار آيد. هدف از مطالعه بررسی ارتباط غلظت عوامل بيهوشي (نيتروس اکسايد) بر مقدار کورتيزول ادرار کارکنان اتاق عمل مي­باشد. مواد و روش­ها: اين مطالعه­ از نوع توصيفی ـ مقطعی و همبستگی مي­باشد. جامعه پژوهش را پرسنل اتاق عمل (30نفر) و پرسنل بخش اداری (30نفر) بيمارستان بعثت همدان تشکيل دادند. ابتدا غلظت گاز نيتروس اکسايد در اتاق­های عمل بيمارستان بعثت در طی يک هفته کاری در نوبت صبح و بعدازظهر اندازه ­گيری شد. جهت بررسی ميزان تاثير استنشاق و جذب عوامل شيميايي مضر بر فاکتو­رهای نوروبيولوژيک نيز در آغاز و پايان هر روز کاری (بمدت 5 روز) از هر گروه آزمون و کنترل نمونه ادرار گرفته شد و اندازه ­گيری سطح کورتيزول انجام شد. يافته ­ها: غلظت عوامل بيهوشی و ضد عفونی کننده در فضای اتاق عمل 4/101±26/388 پی ­پي­ ام بود. سطح کورتيزول در نمونه ادرار پرسنل شاغل در اتاق عمل، قبل و بعد از يک روز بمدت 5 روز 74/2±4/648 پي­ پی ­ام بود. ميانگين سطح کورتيزول در نمونه ادرار پرسنل شاغل در بخش اداری (ب­عنوان گروه کنترل)، قبل و بعد از يک روز بمدت 5 روز 1/3±2/579 بود (0/05>P). از طرفی يافته ­های پ‍ژوهش نشان مي­دهد بين ميانگين تراکم گاز نايتروس اکسايد محيط تنفسی کارکنان اتاق­های عمل و ريکاوری بر حسب 3 زمان نمونه برداری در يک روز با توجه به آزمون آماری آنووا (0/05> P) اختلاف معنی ­داری (0/028=P) وجود دارد. ضمنا در مقايسه ميانگين و انحراف معيار کورتيزول آزاد ادرار بر حسب نانو گرم بر ميلي­ليتر بين دو گروه شاهد و کنترل با توجه به آزمون تی (0/599= P) اختلاف معنی ­داری مشاهده نگرديد ( (P< 0/05 نتيجه گيری: در نهايت يافته های پ‍ژوهش طبق آزمون ضريب همبستگی پيرسون نشان ميدهد که ارتباط مستقيم و مثبت و ناقصی بين غلظت گاز نيتروس اکسايد در فضای اتاق عمل و کورتيزول آزاد ادرار (نانو گرم بر ميليليتر) پرسنل اتاق عمل وجود دارد (r=0/875) (P=0/004). اين بدين معنی است که با افزايش ميزان غلظت گاز نيتروس اکسايد در فضای اتاق عمل ميزان کورتيزول آزاد ادرار پرسنل اتاق عمل افزايش مييابد ( (P< 0/05

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: گاز نيتروس اکسايد، اتاق عمل، کورتيزول،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journals > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 03 May 2015 06:03
Last Modified: 03 May 2015 06:03
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3341

Actions (login required)

View Item View Item