تأثیر ماساژ درمانی بر افسردگی، استرس و اضطراب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر

شفیعی, زهرا and بابایی, سیما and نظری, عبدالله (2013) تأثیر ماساژ درمانی بر افسردگی، استرس و اضطراب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر. نشریه جراحی ایران, 21 (1). pp. 23-33. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_36333442 Afsordeghi-Ms.pdf

Download (393kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: بسیاری از بیماران پس از جراحی قلب به علت استرس پس از جراحی، با اضطراب و افسردگی مواجه می‌شوند که این موضوع بر کیفیت زندگی بیماران و در نتیجه پیگیری روند درمانی تأثیر سوئی دارد، از این رو هدف از این مطالعه تعیین تأثیر ماساژ درمانی بر افسردگی، استرس و اضطراب بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر می‌باشد. مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است. شرکت‌کنندگان این مطالعه شامل 72 بیمار واجد معیارهای ورود بودند که از میان 165 بیمار تحت عمل جراحی بای پاس عروق کرونر مراجعه‌کننده به بیمارستان شهید چمران شهر اصفهان، در محدوده زمانی 1/10/1389 تا 31/2/1390 انتخاب شدند و سپس بطور تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. بیماران گروه آزمون (36 نفر) ماساژ استروک سطحی به مدت 20 دقیقه و به مدت 12 جلسه هفته‌ای 3 جلسه بعد از عمل جراحی دریافت کردند و بیماران گروه شاهد تنها مراقبت‌های روتین را دریافت کردند. افسردگی، اضطراب و استرس بیماران بر اساس پرسشنامه استاندارد [Depression Anxiety Stress Scale 42 (DASS 42)] قبل از انجام مـداخله و در روز آخر مـداخله مـورد بررسی قرار گـرفت. برای تجـزیه و تحلیل اطلاعـات از نرم افزار 18 SPSS و روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (تی مستقل، تی زوج، کای اسکـوئر) استفـاده گردید. یافته‌ها: قبل از مداخله میانگین (انحراف معیار) نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمون و شاهد در مورد افسردگی به ترتیب (6/6)6/21 و (2/6) 1/24، در مورد اضطراب به ترتیب (6/6)4/14 و (4/8) 5/18 و در مورد استرس به ترتیب (5/6)25 و (4/8) 8/27 بود که تفاوت آماری معنی‌داری را نشان نمی‌دهد (05/0 P). پس از مداخله میانگین (انحراف معیار) نمرات افسردگی، اضطراب و استرس در گروه آزمون و شاهد در مورد افسردگی به ترتیب (1/7)6/12 و (5/6)9/23، در مورد اضطراب به ترتیب (9/4)2/8 و (7/8)9/17 و در مورد استرس به ترتیب (8)2/14 و (3/8) 3/27بود که مؤید تفاوت معنادار بود (001/0>P). نتیجه‌گیـری: استفاده از ماساژ درمانی می‌تواند باعث کاهش افسردگی، اضطراب و استرس بعد از عمل بیماران تحت جراحی پیوند عروق کرونر شود و با توجه به سادگی و کم هزینه بودن این روش، شاید بتوان بعنوان مکمل مناسبی برای دارو درمانی و مداخلات بعد از عمل در این بیماران مورد استفاده قرار بگیرد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ماساژ، افسردگی، اضطراب، استرس
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 May 2015 09:30
Last Modified: 13 May 2015 09:30
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3480

Actions (login required)

View Item View Item