مقايسه تزريق وريدی و اپيدورال فنتانيل روی ميزان بی دردی و سطح هوشياری در بيماران دچار تروما به قفسه سينه و شکم در بخش مراقبت های ويژه

احمدی نژاد, مهدی and وطن خواه, مجید and شکوهی, مصطفی and قهرمان, مینو and مرادی مقدم, امید (2011) مقايسه تزريق وريدی و اپيدورال فنتانيل روی ميزان بی دردی و سطح هوشياری در بيماران دچار تروما به قفسه سينه و شکم در بخش مراقبت های ويژه. فصلنامه علمی پزوهشی بیهوشی و درد, 1 (4). pp. 24-33. ISSN 3324-2322

[img]
Preview
Text
jap-v1n4p24-fa.pdf

Download (490kB) | Preview
Official URL: http://jap.iums.ac.ir/browse.php?a_id=72&sid=1&slc...

Abstract

زمينه و هدف:علل متعددی باعث ايجاد درد در بيماران بستری در بخش مراقبت­های ويژه مي­شوند که خود باعث بروز عوارض متعددی در بيمار خواهد شد. به اين دليل تاکنون روش­های گوناگونی برای کاهش درد ابداع گرديده­اند که هر يک مزايا و مشکلاتی را داشته­اند. هدف از اين پژوهش مقايسه اثر روش اپيدورال نسبت به روش تزريق وريدی فنتانيل برای ايجاد بي­دردی و تاثير هر يک از اين دو روش بر سطح هوشياری بيماران بستری در بخش مراقبت­های ويژه مي­باشد. مواد و روش­ها:اين پژوهش به صورت کارآزمايی بالينی يک سوکور شاهد­ دار تصادفی در بيماران بستری در بخش مراقبت‌های ويژه بيمارستان شهيد باهنر کرمان انجام گرفت که به دليل تروما به قفسه سينه و شکم تحت تهويه مکانيکی بودند. در اين مطالعه 60 بيمار در 2 گروه 30 تايی مورد بررسی قرار گرفتند. در گروه Aابتدا 24 ساعت فنتانيل داخل وريدی و سپس 24 ساعت با جاي­گذاری کاتتر اپی‌دورال در سطح يازده توراسيک تا اولين لومبار فنتانيل اپی‌دورال دريافت کردند. در گروه Bدر 24 ساعت اول فنتانيل اپی‌دورال و سپس در 24 ساعت دوم فنتانيل وريدی تزريق شد. ميزان فنتانيل داخل وريدی 5/1 ميکروگرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن و فنتانيل اپی‌دورال تجويز شده 8 ميکروگرم به ازای هر کيلوگرم وزن بدن بود که توسط پمپ انفوزيون تنظيم گرديد. نمره درد با استفاده از مقياس مشابه بينايی دردVASو سطح هوشياری با مقياس گلاسکو GCSدر ساعات صفر، 2 ،6، 24، 50 ، 54 و 72 بررسی شدند. يافته­ها: در هر دو گروه در ساعت دوم، نمره درد در روش تزريق وريدی فنتانيل به طور معني­داری کمتر از روش اپي­دورال بود (Pکمتر از 05/0) ولی بعد از ساعت ششم، روش اپي­دورال باعث کاهش بيشتر شدت درد نسبت به روش وريدی شده بود (Pکمتر از 05/0). هم­چنين، در تمام زمان­های بررسی شده روش تزريق وريدی فنتانيل باعث کاهش معني­دار سطح هوشياری بيماران نسبت به روش اپيدورال شده بود (Pکمتر از 05/0). بعلاوه، مشخص شد که بين هيچ يک از دو روش فوق در ميزان کاهش شدت درد و سطح هوشياری بيماران با سن، جنس و نوع تروما (شکم، قفسه سينه يا هر دو) ارتباط معني­داری وجود ندارد (Pبالاتر از 05/0). نتيجه­گيری:بهترين راه کنترل درد در بيماران با آسيبهای شکم و قفسه سينه تحت تهويه مکانيکی در دو ساعت اول روش تزريق وريدی فنتانيل و در ساعات بعدی روش تزريق فنتانيل به داخل کاتتر اپيدورال مي­باشد. در ضمن روش تزريق وريدی فنتانيل هميشه کاهش سطح هشياری بيشتری را نسبت به روش اپيدورال در پی خواهد داشت.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: اپیدورال، فنتانیل، درد، بخش مراقبت ویژه،
Subjects: R Medicine > R Medicine (General)
Divisions: Other Journals > Journal of Ansthesiology and pain
Depositing User: Touba Derakhshande
Date Deposited: 30 May 2015 09:53
Last Modified: 30 May 2015 09:53
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3546

Actions (login required)

View Item View Item