بررسی ویژگی‌‌های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دورة ده ساله (87-1378) در بیمارستان‌های اکباتان و بعثت همدان

درخشان‌فر, امیر and خورشیدی, حمید رضا and نیایش, امین and عزتی, علی (2010) بررسی ویژگی‌‌های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دورة ده ساله (87-1378) در بیمارستان‌های اکباتان و بعثت همدان. نشریه جراحی ایران, 18 (2). pp. 68-77. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
af_47432368 Epidemiologic-Dr.Derakhshanfar.pdf

Download (219kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: سرطان کولورکتال، دومین علت شایع مرگ ناشی از سرطان در ایالات متحده است. در ایران بروز سرطان کولورکتال رتبه سوم در مردان و رتبه چهارم را در زنان دارد. بر اساس مطالعات انجام شده، اپیدمیولوژی سرطان کولورکتال در مناطق مختلف متفاوت است. مطالعة حاضر با هدف بررسی ویژگی‌‌های اپیدمیولوژیک سرطان کولورکتال در یک دوره 10 ساله در بیمارستان‌های اکباتان و بعثت همدان انجام شد. مواد و روش‌ها: در این مطالعه توصیفی و گذشته‌نگر، پرونده 167 بیمار مبتلا به سرطان کولورکتال که به بیمارستان‌های اکباتان و بعثت همـدان طی سال‌های 1378 تا1387 مـراجعه کرده بودند، مـورد بررسی قـرار گرفت. اطلاعات به دسـت آمـده با نرم افـزار آمـاری SPSS ویـرایش 17 مـورد تجـزیه و تحلیل آماری قـرار گـرفت و در مـوارد مورد نیاز، از آزمـون‌های آماری تی تست و کای اسکور استفاده شد. یافته‌ها: میانگیـن سنی بیماران 31/14± 67/58 سال (87-14 سال) بـود. 12% بیمـاران، در گـروه سنـی کمتـر از 40 سـال قـرار داشتنـد. اکثـریت بیمـاران مورد مطالعه را مـردان تشکیـل می‌دادند (1/52%). تفـاوت معنـی‌داری بیـن دو جـنس از نظـر سنی وجـود نداشت (939/0=P). رکتـوم با 1/31%، سیگمـوئید با 4/20% و کولون صعـودی با 6/18% شایعتـرین محـل تومـور بودند. آدنـوکارسینـوم با 4/96% شایعتـرین پاتولـوژی گـزارش شـده بود. بیشتـر بیمـاران در مـرحلة دوم بیمـاری قـرار داشتنـد (5/39%). 5/30% بیمـاران سیگـار مصرف می‌کـردند. خـونریزی از رکتـوم شایعتـرین شـکایت بیمـاران در زمـان مـراجعه بـود (22%). میانگیـن مـدت زمـان بـروز علایم تا تشخیـص بیمـاری 54/3±13/4 مـاه بود، کـه این زمـان در زنـان به طـور معنـی‌داری کـوتاه‌تر از مـردان بود (008/0=P). نتیجه‌گیـری: بیشترین علامت هنگام مراجعه بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال خونریزی از رکتوم و بیشترین نوع سرطان در آنها را آدنوکارسینوما تشکیل داده است. انجام مطالعات آینده‌نگر با تمرکز بر ریسک فاکتورهای بیماری می‌تواند در کاهش موارد بیماری کمک کننده باشد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سرطان کولورکتال، اپیدمیولوژی، همدان
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 13 Jun 2015 09:57
Last Modified: 13 Jun 2015 09:57
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3659

Actions (login required)

View Item View Item