ارزش تشخیصی شاخص شوک در پیشگویی حاملگی خارج رحمی پاره شده

فرجی, رویا and میربلوک, فریبا and حیدرزاده, آبتین (2009) ارزش تشخیصی شاخص شوک در پیشگویی حاملگی خارج رحمی پاره شده. نشریه جراحی ایران, 16 (4). pp. 15-21. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
2 Shakhese Shoki-Dr.Faraji.pdf

Download (356kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV=8BEMApDdyFGdz9lZ...

Abstract

زمینه و هدف: کمتـر از 2 درصـد تمـام حاملگـی‌ها از نـوع خـارج رحمـی می‌باشنـد و حاملگـی خـارج رحمـی پـاره مهمتـرین علـت مـرگ مـادر مـرتبط با حاملگـی در سـه مـاه اول بارداری مـی‌باشـد. بیشتـرین خطـر حاملگـی خارج رحمی، مـوارد شناختـه نشـده در مـراحل زودرس آن و مـراجعه بیمـار در وضعیـت اورژانـس با پـارگی لـوله و خـونریزی داخـل شکـم می‌باشـد. هـدف از ایـن مطالعـه بـررسـی ارزش تشخیـصی شاخـص شـوکـی جهـت تشخیـص حاملگـی خـارج رحمـی پـاره شـده می‌باشـد. مواد و روش‌ها: این مطالعه مقطعی روی 99 بیمـار مبتلا به حاملگی خارج رحمی بستـری در بیمارستان الزهرا(س) رشت صورت گـرفت. متغیـرهای مـورد بررسی سن بیمار، سن حاملگی، تیتراژ B-HCG، فشار خون سیستـولیک و تعـداد نبض و شاخـص شـوکی در زمان پـذیرش بیمـار، گـزارش سونوگـرافی، همـوگلوبین اولیه، حجم خون داخل شکـم و وضعیت لولـه‌های رحمی حین عمل بود. برای تمـام بیمـاران شاخص شوکی محاسبـه شـد. حساسیت، ویژگی، ارزش پیش‌بینی مثبـت و منفـی شاخص شـوک نقـطه برش در پیشگـویی پارگـی لـوله و خونریزی داخل شکمـی مـورد بررسی قرار گرفت. اطلاعـات به وسیله آزمـون‌های، کای دو، تی ‌استیودنت،‌تی تست و مان ویتنی، همبستگی پیرسون و رگرسیون پواسون با استفاده از نرم افزار آماری Stat 8, SPSS 15 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: از 99 بیمار مبتلا به حاملگی خارج رحمی، 38 بیمار حاملگی خارج رحمی پاره و 61 بیمار حاملگی خارج رحمی غیر پاره داشتند. میانگین شاخص شوکی در گروه با حاملگی خارج رحمی پاره 3/099/0 و در حاملگی خارج رحمی غیرپاره 2/082/0 بوده که از نظر آماری اختلاف معنی‌دار بود P<0.01)). نقطه برش شاخص شوک 89/0تعیین شد. بین میزان خون داخل شکم و شاخص شوک ارتباط مثبت معنی‌دار وجود داشت (P<0.001). نتیجه‌گیـری: شاخص شوکی می‌تواند به عنوان معیاری جهت پیشگویی پارگی حاملگی خارج رحمی مورد استفاده قرار گیرد و شاخص شوک بیش از 89/0 یک عامل پیش‌بینی کننده ارزشمند برای تشخیص پارگی حاملگی‌خارج رحمی بوده و با خونریزی داخل شکم ارتباط دارد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حاملگی خارج رحمی، شاخص شوکی، پارگی لولة رحمی
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 14 Jul 2015 10:01
Last Modified: 14 Jul 2015 10:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3739

Actions (login required)

View Item View Item