بررسی علل عود تنگی بعد از رزکسیون ـ آناستوموز در تنگی‌های بعد از لوله‌گذاری نای

عباسي, عـزيزالله and اكبريان, احسان and شادمهـر, محمدبهـگام and عـرب, مهرداد and جواهرزاده, مجتبي and پـژهان, ساويز and دانشور, ابوالقـاسم and فرزانگان, رويا (2008) بررسی علل عود تنگی بعد از رزکسیون ـ آناستوموز در تنگی‌های بعد از لوله‌گذاری نای. نشریه جراحی ایران, 15 (4). pp. 7-13. ISSN 1735-4099

[img]
Preview
Text
1 Anastomoz-Dr.Abbasi.pdf

Download (307kB) | Preview
Official URL: http://ijs.ir/components4.php?rQV===AfABDQ6QnchR3c...

Abstract

زمینه و هدف: تعدادی از تنگی‌های بعد از لوله‌گذاری در نای به دنبال عمل رزکسیون ـ آناستوموز عود می‌کنند. عوامل متعددی را باعث این عود می‌دانند ولی مطالعات کافی در این زمینه ارائه نشده است. در این مطالعه در گروهی از بیماران که در یک مرکز و با یک روش عمل شده‌اند، علل عود تنگی بعد از رزکسیون آناستوموز تحت بررسی قرار می‌گیرند. مواد و روش‌ها: تمام بیمارانی که در مدت 11 سال (از 1374 تا 1385) به‌علت تنگی بعد از لوله‌گذاری تحت عمل رزکسیون آناستوموز نای و یا ساب گلوت همراه با نای قرار گرفتند، به دو گروه تقسیم شدند‌: گـروه مـورد آنهائی بودند که تنگی بعد از عمل عود کرده بود و گروه شاهد آنهائی بودند که تنگی عود نکرده بود. تشخیص عود تنگی براساس وجـود علائم بالینی و تأیید برونکوسکوپی صورت می‌گرفت. عوامل مقایسه شده عبارت بودند از: سن، جنس، طول زمان انتوباسیـون، علت انتوباسیون، فاصلة زمانی بین انتوباسیون و عمل جراحی،‌ انجام تراکئوتومی قبلی، مداخلات درمانی قبلی نظیر لیـزر، درگیری ساب گلوت، طول رزکسیون، وجود تنشن زیاد در محل آناستوموز و ایجاد عفونت موضعی بعد از عمل. روش مطالعه، مـورد ـ شاهدی بوده و تحلیل‌های آماری توسط برنامة SPSS 15 انجام شده است. یافته‌ها: 494 بیمـار تحت عمل رزکسیون ـ آناستوموز قرار گرفتند که شامل 365 زن و 129 مـرد با میانگین سنی 25 تا 34 سال (محـدوده: 4 ماه تا 83 سال) بـودند. 52 بیمار (5/10%) دچار عود تنگی شدند. از میان عـوامل فوق مطابق آزمـون کای اسکور و آزمون تی چهار عامل طول رزکسیون، وجود تنشن، بروز عفونت و درگیری ساب گلـوت با ارزش آماری مثبت (05/0P< ) در گروه مطالعه بیشتر بودند ولی با استفاده از محاسبه همبستگی و مدل رگرسیون لجستیک فقـط سه عامل طول رزکسیون، بروز عفونت در محل عمل و درگیری ساب گلوت متغیرهای مستقل بودند و باعث افزایش احتمال عـود می‌شدند. نتیجه‌گیـری: در این مطالعه عوامل مؤثر در افزایش میزان عـود تنگی بعد از رزکسیـون تنگی‌های ناشی از لوله‌گذاری عبارت بودند از: طول زیاد رزکسیـون، وجود تنشن زیاد در محل آناستوموز، عفـونت محل زخم و درگیـری ساب گلوت. به‌نظر ما نقش جراح و تکنیک جراحی در کاهش میزان تنشن، جلوگیـری از ایجاد عفونت و تلاش در حفظ چهارچوب ساب گلوت تأثیر عمده‌ای در جلوگیری از عـود تنگی بعد از رزکسیون ـ آناستوموز دارد

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: تنگی نای، جراحی، عود، درمان
Subjects: R Medicine > RD Surgery
Divisions: Other Journal > Iranian Journal of Surgery
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 22 Jul 2015 10:07
Last Modified: 22 Jul 2015 10:07
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3798

Actions (login required)

View Item View Item