بررسی رابطه بهزيستی روان شناختی با نگرش دينی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد

بخشی ارجنکی, بتول and شريفی, طيبه and قاسمی پيربلوطی, محمد (2015) بررسی رابطه بهزيستی روان شناختی با نگرش دينی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل‌ سازی معادلات ساختاری در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (3). pp. 60-69. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n3p60-fa.pdf

Download (663kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=479&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: بهزيستی روان‌ شناختی تحت تأثير متغيرهای زيادی قرار می‌گيرد که اين متغيرها با توجه به محيطی که فرد در آن قرار دارد متنوع می‌باشند. پژوهش حاضر با هدف تعيين بررسی رابطه بهزيستی روان شناختی با نگرش دينی، عزت‌نفس و سرسختی روان شناختی با استفاده از مدل ‌سازی معادلات ساختاری در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه دولتی شهرکرد انجام شد. مواد و روش‌ها: در پژوهش توصيفی- همبستگی حاضر جامعه آماری شامل کليه دانشجويان دانشگاه دولتی و آزاد اسلامی شهرستان شهرکرد (مرکز استان چهارمحال و بختياری) در سال تحصيلی 94-1393 هست. نمونه‌ها به شيوه نمونه‌گيری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شد (206 نفر از دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامی و 169 نفر از دانشگاه دولتی). چهار پرسشنامه روا و پايا شامل "سياهه عزت‌نفس کوپر اسميت" "Cooper Smith’s Self-esteem Inventory"، (فرم 58 سؤالی)، "سياهه سرسختی روان‌شناختی اهواز" "Ahvaz Hardiness Inventory"، "سياهه بهزيستی روان‌شناختی ريف" "Ahvaz Hardiness Inventory" و "مقياس نگرش سنج مذهبی "Religious Attitude Scale"جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. جهت تجزيه ‌و تحليل داده‌ها از مدل‌ سازی معادلات ساختاری و نرم ‌افزارهای SPSS 22 و AMOS 18 استفاده شد. يافته‌ها: نتايج نشان داد که بين تمامی متغيرهای مورد بررسی (نگرش دينی، عزت‌نفس، سرسختی روان‌ شناختی و بهزيستی روان شناختی) رابطه مثبت و معناداری به دست آمد به‌ طوری‌که حدود 56 درصد از تغييرات سرسختی روان‌شناختی توسط دو متغير نگرش دينی و عزت‌نفس و حدود 69 درصد از تغييرات بهزيستی روان‌ شناختی توسط سرسختی روان‌ شناختی تبيين شد. مدل مورد بررسی دارای برازش مناسبی بود (05/0=RMSEA، 956/0=CFI). نتيجه‌گيری: نگرش دينی به عنوانی متغيری اساسی تعيين‌کننده عزت ‌نفس و سرسختی روان ‌شناختی بوده و از آن طريق مبنايی برای بهبود بهزيستی روان ‌شناختی است. لذا برگزاری برنامه‌های مداخله ای مرتبط با بهبود سرسختی روان‌شناختی و بهزيستی روان شناختی، توجه به عزت ‌نفس و نگرش دينی ضروری هست.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: عزت ‌نفس، نگرش دینی، سرسختی روان ‌شناختی، بهزیستی روان‌ شناختی، مدل‌ سازی معادلات ساختاری،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Aug 2015 09:24
Last Modified: 04 Nov 2017 10:21
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3871

Actions (login required)

View Item View Item