همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزيستی شهر يزد

دهقانی فيروز ابادی, محمد محسن and مکارم, اصغر and حسينی, محمد علی and کواری, سيد حبيب‌الله (2015) همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزيستی شهر يزد. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (2). pp. 40-42. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n2p40-fa.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=439&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: سازمان‌ها در دنيای پويا و پرمخاطره‌ی امروزی برای اينکه بتوانند بقای خودش را تحکيم بخشند، بايد مديران و کارکنان خود را ملزم به رعايت اصول اخلاقی و فراگيری هوش اخلاقی نمايند. هدف از اين پژوهش تعيين همبستگی هوش اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزيستی شهر يزد در سال 1393 می‌باشد. مواد و روش‌ها: پژوهش حاضر يک مطالعه توصيفی همبستگی است. جامعه آماری اين پژوهش کارکنان توان‌بخشی سازمان بهزيستی شهر يزد بوده که به روش تمام شماری، 150 نفر از کارکنان حاضر به همکاری وارد مطالعه شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از "پرسشنامه هوش اخلاقی"“Moral Intelligence Questionnaire” که توسط Lennick & Kiel طراحی‌شده و "پرسشنامه تعهد سازمانی" “Organizational Commitment Questionnaire” که توسط Allen & Meyer طراحی‌شده استفاده شد. پايايی پرسشنامه‌ها به روش آلفای کرونباخ به ترتيب 82/0=α و 78/0=α به دست آمد. جهت تجزيه‌وتحليل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 استفاده شد. يافته‌ها: يافته‌ها نشان داد ميانگين و انحراف معيار خرده مقياس‌های تعهد سازمانی شامل: عاطفی (74/26 - 25/5)، مستمر (52/28 _30/3) و هنجاری (87/27 _ 50/2). نتايج نشان داد که بين هوش اخلاقی و تعهد سازمانی در کارکنان مراکز توان‌بخشی بهزيستی شهر يزد همبستگی مثبت و معنادار وجود دارد (428/0=r 010/0=P). نتيجه‌گيری: همبستگی مثبت و معنادار هوش اخلاقی و تعهد سازمانی بدين معناست که با افزايش هوش اخلاقی، تعهد سازمانی افزايش پيدا می‌کند. بررسی راهکارهای توسعه‌ی مؤلفه‌های هوش اخلاقی يا تعهد سازمانی در کارکنان مراکز توان‌بخشی سازمان بهزيستی پيشنهاد می‌گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: هوش اخلاقی، تعهد سازمانی، کارکنان بهزیستی،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 18 Aug 2015 09:26
Last Modified: 13 Nov 2017 06:17
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3878

Actions (login required)

View Item View Item