همبستگی رهبری تحول آفرين با عدالت سازمانی از ديدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بيمارستان های شهر اهواز

خوش ن‍ژاد فيروز, نفيسه and فرجی خياوی, فرزاد and زاهد ن‍ژاد, شهلا and حقيقی زاده, محمدحسين (2015) همبستگی رهبری تحول آفرين با عدالت سازمانی از ديدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بيمارستان های شهر اهواز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 4 (4). pp. 64-74. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v4n4p64-fa.pdf

Download (451kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=511&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: درمانگاه های توانبخشی از ارکان اصلی نظام ارجاع در بخش سلامت محسوب می شوند. مديران از طريق روشهای مديريتی و رهبری مناسب، می بايست سازمان را به سوی حداکثر کارايی و اثربخشی هدايت کنند. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگی رهبری تحول آفرين با عدالت سازمانی از ديدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بيمارستان های شهر اهواز انجام گرديد. مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع مقطعی توصيفی - همبستگی می باشد. جامعه آماری اين پژوهش شامل کليه کارشناسان توانبخشی و کارکنان 10 درمانگاه دولتی و 4 درمانگاه خصوصی توانبخشی بيمارستانی شهر اهواز بود. 127 نفر به روش سرشماری در پژوهش شرکت نمودند. ابزار گردآوری داده ها شامل سه پرسشنامه مشخصات فردی، "پرسشنامه رهبری تحول آفرين" (Transformational Leadership Questionnaire) و "پرسشنامه عدالت سازمانی" (Organizational Justice Questionnaire) بود. روايی ابزارها از سوی 6 تن از مدرسين حوزه های توانبخشی و رشته مديريت خدمات بهداشتی- درمانی با روش روايی محتوا تأييد شد. آلفای کرونباخ برای پرسشنامه رهبری 81/0 و پرسشنامه عدالت چندعاملی 95/0 محاسبه شد. تحليل داده ها توسط نرم افزار اس پی اس اس نسخه 19صورت گرفت. يافته ها: ميانگين نمره کل رهبری تحول آفرين 69/0±77/3 و عدالت سازمانی 80/0± 38/3 محاسبه شد. آزمون همبستگی پيرسون همبستگی مثبت و معناداری بين نمره کل رهبری تحول آفرين و مؤلفه ها آن با عدالت سازمانی نشان داد (P=0/001). در نتايج رگرسيون از بين مؤلفه های رهبری تحول آفرين، دو مؤلفه ملاحظه فردی و تحريک هوشمندانه بيشترين همبستگی را با عدالت سازمانی نشان دادند. نتيجه گيری: همبستگی مثبت و معناداری بين رهبری تحول آفرين با عدالت سازمانی مشاهده شد. رهبری تحول آفرين با عدالت تعاملی بيشترين همبستگی را نشان داد. پيشنهاد می شود مديران درمانگاه های توانبخشی با مد نظر داشتن تفاوت های فردی کارکنان، تعامل و مشارکت آنان را افزايش دهند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رهبری تحول آفرین، عدالت سازمانی، توانبخشی، بیمارستان،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 25 Aug 2015 06:15
Last Modified: 12 Nov 2017 09:16
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3887

Actions (login required)

View Item View Item