همبستگی بين تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزيستی شهر تهران

جوربنيان, عبدالحکيم and مکارم, اصغر and حسينی, محمدعلی and بخشی, عنايت اله (2014) همبستگی بين تعهد سازمانی با رفتارشهروندی سازمانی در کارکنان ستاد سازمان بهزيستی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (4). pp. 17-26. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n4p17-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=321&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مديران و پژوهشگران زيادی را به خود جلب کرده است. رفتارهايی که توجه به آن مي­تواند يکی از راه ­ های اساسی در افزايش اثر بخشی سازمان­ها باشد . پژوهش حاضر با هدف، تعيين همبستگی تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان سازمان بهزيستی شهر تهران انجام شده است. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی-همبستگی، مشارکت کنندگان برابر 100 نفر بودند و روش نمونه گيری تصادفی ساده بود. داده­ها با استفاده از "پرسشنامه تعهد سازمانی" (Organizational Commitment Questionnaire) و "پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی" (Organizational­ Citizenship Behavior) جمع­آوری گرديد. روايی محتوا از طريق گردآوری نظرات 10 نفر از مدرسين و پايايی از طريق محاسبه همبستگی درونی سوالات با روش آلفای کرونباخ محاسبه و مورد تاييد قرار گرفت. به منظور تحليل داده­ها از نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 استفاده شد. يافته ها: يافته ها نشان داد بين تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان همبستگی مثبت و معناداری (01/0 ≥ P ، 325/0= r ) وجود دارد. همچنين از بين ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، نوع دوستی (01/0 P= )، فضيلت مدنی (0/0 P= )و وظيفه شناسی (003/0 P= ) با تعهد سازمانی دارای همبستگی معنادار و مثبت بود . نتيجه­گيری: با افزايش تعهد سازمانی در کارکنان سازمان بهزيستی ميزان رفتارشهروندی ­سازمانی کارکنان ارتقاء يافته است. توصيه می شود مديران برای ارتقای تعهد سازمانی کارکنان، برنامه های مناسب را پيش بينی و اجرا نمايند تا با انجام اينکار به پيشبرد اهداف سازمان کمک نمايند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفتارشهروندی سازمانی، تعهد سازمانی، سازمان بهزیستی.،
Subjects: WA Public Health
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 29 Aug 2015 08:21
Last Modified: 08 Nov 2017 08:35
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3900

Actions (login required)

View Item View Item