فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی

ابراهيمی, حسين and نويديان, علی and عامری, محمود and صادقی, مهدی (2014) فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (3). pp. 16-26. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n3p16-fa.pdf

Download (5MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=276&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه : شرايط پرتنش و غير قابل پيش‌بينی در بخش پيش بيمارستانی باعث تحميل فشارهای روانی زياد بر کارکنان فوريت‌های پزشکی شده که می‌تواند در بلند مدت آثار و عواقب جدی در پی داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان فرسودگی شغلی، ابعاد و عوامل مرتبط با آن در کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی شهرستان شاهرود در سال 1392 انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه توصيفی-همبستگی بر روی 114 نفر از کارکنان عملياتی فوريت‌های پزشکی شهرستان شاهرود که بطور در دسترس انتخاب شده بودند، انجام شد. ابزار مورد استفاده شامل فرم اطلاعات فردی و شغلی و "پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ" " Maslach Burnout Questionnaire " بود که ﭘﺲ از ﺗﺎﯾﯿﺪ رواﯾﯽ ﻣﺤﺘﻮا و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓت. داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته‌ها : فرسودگی شغلی در اکثر کارکنان از لحاظ تکرار (78/53 درصد) و شدت (82/43 درصد) در سطح متوسط قرار داشت. بين فرسودگی شغلی با سن ( 001/0 P< ) ، سابقه کاری ( 02/0 P= ) و ساعت کاری ( 001/0 P< ) همبستگی مثبت معنی دار وجود داشت، اما با وضعيت تأهل و ميزان تحصيلات همبستگی معنی‌داری مشاهده نشد. نتيجه‌گيری: فرسودگی شغلی در بين کارکنان فوريت‌های پزشکی در حد متوسط بود که با افزايش سن و سابقه کاری، فرسودگی شغلی نيز در اين کارکنان افزايش می‌يابد. پيشنهاد می شود آموزش در راستای کاهش و تعديل عوامل تأثيرگذار اجرا گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: فوریت‌های پزشکی، فرسودگی شغلی، اورژانس،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 31 Aug 2015 10:09
Last Modified: 01 Nov 2017 07:06
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3908

Actions (login required)

View Item View Item