بررسی عوامل مرتبط با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی"

طبيبی, سيدجمال الدين and فرهنگی, علی اکبر and نصيری پور, اميراشکان and برادران کاظم زاده, رضا and ابراهيمی, پروين (2014) بررسی عوامل مرتبط با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی". فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 14-26. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n1p14-fa.PDF

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=181&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: فرهنگ حاکم بر سازمان و ديدگاه کارکنان نسبت به فناوری اطلاعات از جمله عوامل مؤثر بر موفقيت در اجرای سيستم های اطلاعات می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مرتبط با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی بر اساس "چارچوب ارزش های رقابتی" انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-همبستگی، الگوي مفهومی پيشنهادی براساس ادبيات موضوع تدوين، و با نظرسنجی از 7 نفر از خبرگان تأييد گرديد. پرسشنامه دو بخشی مطالعه بر اساس متغيرهای الگوی مورد نظر شامل پرسشنامه "پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستان" (Hospital Information System Acceptance) و"ابزار ارزيابی فرهنگ سازمانی" (Organizational Culture Assessment Instrument) مجموعاً حاوی 90 سؤال طراحی شد. روايی به روش نسبت روايي محتوا و پايايی اين ابزار با محاسبه ضريب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. داده های پژوهش از طريق توزيع حضوری پرسشنامه ها در ميان 400 نفر از کاربران سيستم اطلاعات بيمارستانی با استفاده از شيوه نمونه گيری طبقه ای در بيمارستان های مورد مطالعه گردآوری شد. آزمون الگوی مفهومی، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و تحليل مسير با بهره گيری از نرم افزار ليزرل نسخه 7/8 صورت پذيرفت. يافته ها: بررسي شاخص مجذور کای نرم شده (88/1) روشن ساخت الگوی پژوهش با داده ها برازش مطلوبي دارد. شاخص های نيکويی برازش، برازش تطبيقی، برازش تعديل شده، و خطای ريشه مجذور ميانگين تقريب به ترتيب برابر با 98/0، 98/0، 94/0، 047/0 بودند. طبق الگوی مزبور، رابطه فرهنگ توسعه ای با درک سودمندی (020/0 P=) و رابطه فرهنگ توسعه ای و نيز فرهنگ سلسله مراتبی با بکارگيری سيستم از نظر آماری معنی دار بود (019/0 P=). نتيجه گيری: نتايج حاصل از آزمون الگوی پژوهش نشان داد فرهنگ توسعه ای و سلسله مراتبی با پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی مرتبط هستند. پيشنهاد می شود مسئولين ذيربط در راستای تسهيل و ارتقاء پذيرش سيستم اطلاعات بيمارستانی، به پرورش محيطی با گرايش بيشتر به فرهنگ توسعه ای و فرهنگ سلسله مراتبی در بيمارستان مبادرت ورزند.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: سیستم اطلاعات بیمارستانی، مدیریت بیمارستان، فرهنگ سازمانی، پذیرش فناوری، چارچوب ارزش های رقابتی.،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 02:32
Last Modified: 02 Sep 2015 02:32
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3924

Actions (login required)

View Item View Item