بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمايل به انجام فعاليت بدنی در دانشجويان دختر

حسينی, ميمنت and خاوری, زهره and يغمايی, فريده and علوی مجد, حميد and جهانفر, مريم and حيدری, پوران (2014) بررسی همبستگی نگرش، خودکارآمدی، هنجار ذهنی با تمايل به انجام فعاليت بدنی در دانشجويان دختر. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 3 (1). pp. 52-61. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v3n1p52-fa.PDF

Download (7MB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=199&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: يکی از مهمترين مشکلات جامعه امروزی کاهش فعاليت بدنی در بين دانشجويان می باشد. عوامل بسياری بر انجام فعاليت بدنی نقش دارند که در اين بين نگرش اهميت بسياری دارد. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگی نگرش، خودکارامدی، هنجارذهنی با تمايل به انجام فعاليت بدنی در دانشجويان دختر انجام گرديد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفی-همبستگی 444 نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی به روش نمونه گيری تصادفی طبقه ای در دانشکده های مختلف، انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه "مقياس فعاليت بدنی دختران دانشجو" بود که مشتمل بر مشخصات جمعيت شناسی، "نگرش به فعاليت بدنی"، "هنجار ذهنی در مورد فعاليت بدنی"، "خودکارآمدی در مورد انجام فعاليت بدنی" و"تمايل به انجام فعاليت بدنی" بود. جهت تعيين روايی پرسشنامه از روش شاخص روايی محتوا و صوری و جهت تعيين پايايی ابزار از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده گرديد. پرسشنامه های تکميل شده توسط SPSS نسخه 15 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: اکثريت دانشجويان دارای نگرش مثبت به انجام فعاليت بدنی بودند. بعلاوه، "نگرش به فعاليت بدنی" با "هنجارهای ذهنی در مورد فعاليت بدنی" (209/0=r،001/0>P) ،"خودکارآمدی در مورد فعاليت بدنی" (097/0=r،042/0= P) و "تمايل به انجام فعاليت بدنی" (155/0=r، 001/0=P) همبستگی مثبت داشت. از طرف ديگر، شاخص توده بدنی و سطح درآمد با "نگرش به فعاليت بدنی" همبستگی معنی داری نداشت. نتيجه گيری: همبستگی مثبت "نگرش به فعاليت بدنی"، "هنجارهای ذهنی در مورد فعاليت بدنی"، "خودکارآمدی در مورد فعاليت بدنی"، می تواند باعث ايجاد انگيزه و "تمايل به انجام فعاليت بدنی" در ميان دانشجويان شود. لذا توصيه می شود برنامه های آموزش گروهی جهت ارتقا سطح فعاليت بدنی در دانشجويان اجرا گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: نگرش، هنجارذهنی، خودکارآمدی، فعالیت بدنی، دانشجویان دختر،
Subjects: WM Psychiatry
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 02:33
Last Modified: 11 Nov 2017 10:10
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3928

Actions (login required)

View Item View Item