همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مديريت تعارض در پرستاران

حسينی, محمدعلی and عظيم زاده, الهه (2013) همبستگی خودکارآمدی و راهبردهای مديريت تعارض در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 16-23. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p16-fa.PDF

Download (734kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=233&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: خودکارآمدی قضاوت فرد در مورد توانايی هايش برای انجام يک عمل می باشد. تجارب تسلط بر امور موثرترين منبع برای ايجاد حس خودکارآمدی قوی در افراد است. شيوه تصميم گيری افراد در هنگام مواجهه با تعارض می تواند سازنده يا مخرب باشد. اين مطالعه با هدف تعيين همبستگي خودکارآمدی و راهبردهای مديريت تعارض در پرستاران بيمارستان مرکزی نفت تهران انجام گرفته است. مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفی-همبستگی، 91 پرستار به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته اطلاعات جمعيت شناسی، "مقياس خودکارآمدی عمومي شوارتزر و جروسلم" "GSE-10: Generalized Self-Efficacy Scale, Schwarzer & Jerusalem" و "ابزار مديريت تعارض ارتباط سازمانی پوتنام و ويلسون Wilson" "Organizational Communication Conflict Instrument, Putnam & استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 صورت گرفت. يافته ها: طبق نتايج حاصله، ميانگين امتياز خودکارآمدی پرستاران 82/29 و ميانگين نمره راهبردهای مديريت تعارض به ترتيب ميزان کاربرد شامل: راهبرد راه حل گرايی (85/4)، راهبرد عدم مقابله (88/3) و راهبرد کنترل (39/3) بوده است. نتايج حاصل از آزمون همبستگی پيرسون نشان داد که بين متغير خودکارآمدی و راهبرد مديريت تعارض راه حل گرايی همبستگی مثبت و معنی داري وجود دارد (04/0P=)، اما بين متغير خودکارآمدی با راهبردهای مديريت تعارض عدم مقابله و راهبرد کنترل همبستگي آماری معنی داری وجود نداشت. نتيجه گيری: نتايج حاصل از انجام اين مطالعه نشان داد که بين خودکارآمدی و راهبردهای اثربخش مديريت تعارض همبستگی وجود دارد. برگزاری کارگاه های آموزشی در زمينه خودکارآمدی و آشنايی با روش های مديريت تعارض، برای پرستاران پيشنهاد می گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: خودکارآمدی، راهبردهای مدیریت تعارض، پرستاران،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:42
Last Modified: 11 Nov 2017 09:49
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3932

Actions (login required)

View Item View Item