توانمندی بالينی و روانشناختی پرستاران و همبستگی آن ها با مشخصات فردی-اجتماعی

ابراهيمی, حسين and حسين زاده, راحله and زاغری تفرشی, منصوره and حسين زاده, صدف and اصغری جعفرآبادی, محمد (2013) توانمندی بالينی و روانشناختی پرستاران و همبستگی آن ها با مشخصات فردی-اجتماعی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 30-38. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p30-fa.PDF

Download (757kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=235&sid=1&slc_lang=...

Abstract

ستگی آن با مشخصات فردی-اجتماعی آن ها انجام شد. مواد و روش ها: اين مطالعه از نوع توصيفی-همبستگی است که در آن 170 نفر پرستار با استفاده از روش نمونه گيری تصادفی ساده، از ميان پرستاران شاغل در بيمارستان­های تامين اجتماعی استان تهران انتخاب شدند. جمع آوری داده­ها با استفاده از پرسشنامه سه قسمتی مشخصات فردی-اجتماعی، "پرسشنامه توانمندی بالينی" Clinical Competency Questionnaire" و پرسشنامه "توانمندی روانشناختي اسپريتزر"Psychological Empowerment Spreitzer" انجام شد. روايی و پايايی پرسشنامه ها در مطالعات قبلی تاييد شده است. تجزيه و تحليل داده­ها با استفاده از SPSS نسخه 13 صورت گرفت. يافته ها: بالاترين ميانگين نمره توانمندی بالينی در بعد توانايي­هاي مديريتی (8/5±41/44) و کمترين ميانگين نمره در بعد اقدامات تشخيصی (84/1±94/13) حاصل شد. در توانمندی روانشناختی بيشترين ميانگين نمره متعلق به بعد شايستگی (38/1±4/9) و کمترين ميانگين نمره متعلق به بعد استقلال (72/1±37/8) بود. همبستگي معنی داری بين تعداد کارکنان در بخش، سطح تحصيلی پرستاران و برخی ابعاد توانمندي های روانشناختی و بالينی و همچنان بين سابقه کار در بخش فعلی با برخی ابعاد توانمندی بلاينی و سابقه کار بالينی و برخی ابعاد توانمندی روانشناختی بدست آمد (05/0P<). نتيجه گيری: با توجه به بالاتر بودن ميزان توانايی های مديريتی و اقدامات تشخيصی در مقابل موثر بودن و مستقل بودن پرستاران، ارائه برنامه های باز­آموزي و آموزش های ضمن خدمت پرستاران، همچنين دادن اختيارات و مسئوليت بيشتر به پرستاران توانمند، می تواند سبب ارتقاء احساس استقلال در پرستاران گردد.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستاري، توانمندي باليني، توانمندي روان شناختي.،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:42
Last Modified: 01 Nov 2017 07:01
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3934

Actions (login required)

View Item View Item