بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با ميزان اضطراب و برخی مشخصات جمعيت شناسی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی البرز

نوروزی نيا, روح انگيز and آقابراری, مريم and کهن, محمود and کريمی, مهرداد (2013) بررسی رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با ميزان اضطراب و برخی مشخصات جمعيت شناسی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی البرز. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 39-49. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p39-fa.PDF

Download (779kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=236&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت يکی از معيارهای تعيين کننده سلامت می باشد. از سويی افسردگی، اضطراب و تنش شايعترين مشکلات روانشناختی در ميان دانشجويان می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعيين رفتارهاي ارتقاء دهنده سلامت و همبستگی آن با ميزان اضطراب و برخی مشخصات جمعيت شناسی دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی البرز انجام شد. مواد و روش ها: اين پژوهش توصيفی-همبستگي بر روی 160 نفر از دانشجويان علوم پزشکی با روش نمونه گيری تصادفی ساده انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه سه بخشی شامل سؤالات جمعيت شناسی، "سياهه اضطراب اشپيل برگر" (Spielberger Anxiety Inventory) شامل40 عبارت و "نيمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت"(Health-Promoting Lifestyle Profile II) HPLP-II شامل 52 سوال بود. روايی ابزارها به روش روايی محتوا و پايايی آن ها نيز با استفاده از روش های همسانی درونی و ضريب آلفای کرونباخ برای "سياهه اضطراب اشپيل برگر" برابر 90/0 و براي "نيمرخ سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت"برابر 92/0 تاييد شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماریSPSS نسخه 18 استفاده شد. يافته ها: 9/58 درصد دانشجويان مورد مطالعه مضطرب بودند. از ميان زير مجموعه های رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، رشد معنوی با ميانگين و انحراف معيار (56/0±99/2) و شاخص فعاليت فيزيکی با ميانگين و انحراف معيار (64/0± 16/2) به ترتيب بيشترين و کمترين امتياز را به خود اختصاص داده بودند. بين رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و جنس (0001/0P<) و بومي بودن و مطالعه غيردرسی (001/0P=) همبستگي معنی داری ديده شد. همبستگی بين اضطراب با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت نيز معکوس و کاهشی بود که قويترين همبستگی اضطراب با رشد معنوی بود (001/0(P<. نتيجه گيری: نتايج بيانگر وجود اضطراب در بيش از نيمی از دانشجويان و همبستگی معکوس رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت با اضطراب، و نيز نامناسب بودن رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت خصوصا در ابعاد فعاليت جسمی و تغذيه در دانشجويان می باشد. انجام مطالعه در ساير دانشگاه ها پيشنهاد می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: ارتقاء سلامت، اضطراب، دانشجو،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:43
Last Modified: 02 Sep 2015 05:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3935

Actions (login required)

View Item View Item