همبستگی بين رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بيمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران

سليمی, محمد and حسنی, افسانه and رعدآبادی, مهدی and طاهری ميرقائد, مسعود and حسينی, سيد هادی and بختياری, محمد (2013) همبستگی بين رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بيمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (4). pp. 50-56. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n4p50-fa.PDF

Download (751kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=237&sid=1&slc_lang=...

Abstract

قدمه: در مطالعات اخير مربوط به سازمان، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی توجه مديران و پژوهشگران زيادی را به خود جلب کرده است. مشارکت شغلی نيز متغيری مهم است که به افزايش اثربخشی سازمان کمک مي کند. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين همبستگی بين رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن با مشارکت شغلی در کارکنان دو بيمارستان خصوصی و دولتی شهر تهران انجام شد. مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفی-همبستگی می باشد که بر روی 300 نفر از کارکنان شاغل در دو بيمارستان دولتی و خصوصی شهر تهران که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند، صورت گرفته است. ابزار گردآوري اطلاعات، شامل سه بخش اطلاعات جمعيت شناسی، پرسشنامه "رفتار شهروندی سازمانی" (Organizational Citizenship Behavior) در 5 بعد وجدان، نوع دوستی، فضيلت مداری، رادمردی و ادب و پرسشنامه "مشارکت شغلی" (Job Involvement) بود. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 18 انجام گرفت. يافته ها: آزمون آماری پيرسون همبستگی معناداری بين رفتار شهروندی سازمانی و مشارکت شغلی در بين کارکنان دو بيمارستان نشان داد (P<0/000). همچنين در بيمارستان خصوصی بين تمامي ابعاد رفتار شهروندی به غير از بعد ادب با مشارکت شغلی همبستگی معنی دار وجود داشت. در بيمارستان دولتی تنها بين بعد نوع دوستي با مشارکت شغلی همبستگی معنی دار ديده نشد. نتيجه گيری: با توجه به نتايج و اهميت رفتار شهروندي سازمانی در افزايش مشارکت شغلی در کارکنان بيمارستان ها که از حساس ترين موسسات هستند، پيشنهاد می شود، مديران با راهبردهای صحيح در جهت بهبود رفتار شهروندي سازمانی در کارکنان سازمان خود تلاش کنند

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: رفتار شهروندی سازمانی، مشارکت شغلی، بیمارستان،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 02 Sep 2015 05:43
Last Modified: 02 Sep 2015 05:43
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3936

Actions (login required)

View Item View Item