تأثير آموزش شناختی-رفتاری دينی بر احساس نا اميدی، بی ارزشی و نارضايتی از زندگی در پرستاران

روحانی, مرتضی and رجايی, عليرضا and کيميايی, سيد علی and ملک زاده, جواد and بهنام وشانی, حميدرضا (2013) تأثير آموزش شناختی-رفتاری دينی بر احساس نا اميدی، بی ارزشی و نارضايتی از زندگی در پرستاران. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (3). pp. 45-55. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n3p45-fa.PDF

Download (766kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=154&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: پرستاران از مهمترين منابع نظام سلامت يک جامعه می‌باشند. لذا توجه به سلامت روان اين قشر ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير آموزش شناختی- رفتاری دينی بر احساس نااميدی، احساس بی ارزشی و احساس نارضايتی زندگی در پرستاران انجام شد. مواد و روش‌ها: اين مطالعه از نوع مداخله‌ای نيمه تجربی بوده و در آن 66 پرستار شاغل در بيمارستان شهيد هاشمي نژاد مشهد انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسيم شدند. مداخله شامل برنامه آموزش شناختی- رفتاری دينی، متشکل از 10 جلسه 90 دقيقه‌ای بود که 3روز در هفته برای گروه آزمون برگزار شد. ابزار گردآوری داده‌ها "پرسشنامه بحران هويت" (Identity Crisis Questionnaire) بود. روايي محتوا توسط 12 نفر از مدرسين و متخصصان تأييد شد. برای محاسبه پايايی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد )93/0=α(. پرسشنامه‌ها قبل و يک ماه بعد از مداخله تکميل گرديدند. قابل ذکر است که نمره کسب ‌شده کمتر نشان‌دهنده‌ی سلامت روان بيشتر می‌باشد. داده‌ها توسط SPSS نسخه 18 با استفاده از آمار توصيفی و تحليلی تی‌مستقل و زوجی و آناليز واريانس تحليل گرديد. يافته‌ها: ميانگين کلي نمرات احساس نااميدی، احساس بی‌ارزشی و احساس نارضايتی از زندگی در پرستاران از 76/11±12/44 قبل از مداخله به 18/14±47/33 يکماه بعد از مداخله تغيير يافت (001/0P<). در حالی که در گروه کنترل ميانگين کلی نمرات يکماه بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله تغيير معنی‌داری را نشان نداد (06/0P<). نتيجه‌گيری: آموزش شناختی-رفتاری دينی، شيوه‌ای ارزان، کارآمد و ايمن براي کمک به سلامت و بهداشت روان پرستاران است. پيشنهاد می‌شود به منظور ارتقای بهداشت روان پرستاران و بهبود کيفيت مراقبت ها، از اين روش در آموزش پرستاران استفاده شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: پرستار، آموزش شناختی- رفتاري ديني، احساس نااميدي، احساس بي ارزشي، احساس نارضايتي از زندگي،
Subjects: R Medicine > RT Nursing
Divisions: Other Journals > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Sep 2015 09:23
Last Modified: 09 Sep 2015 09:23
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3943

Actions (login required)

View Item View Item