تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی

حيدری, محمد and شهبازی, سارا and دريس, فاطمه (2013) تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت, 2 (2). pp. 25-31. ISSN 2251-9947

[img]
Preview
Text
jhpm.ir-v2n2p25-fa.PDF

Download (734kB) | Preview
Official URL: http://jhpm.ir/browse.php?a_id=119&sid=1&slc_lang=...

Abstract

مقدمه: امروزه در عرصه مراقبت های بهداشتی، کارکنان فوريت های پزشکي با موضوعات و موقعيت های پيچيده ای مواجه هستند که حاصل فناوری پيشرفته، درک بالا و تيز هوشی در بخش های اجتماعی، بالارفتن فرهنگ بهداشتی، تغييرات ويژگی های اخلاقي و فرهنگی می باشد. لذا هدف از اين مطالعه تعيين تاثير آموزش مهارت حل مسئله بر تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی می باشد. مواد و روش ها: اين مطالعه يک مطالعه نيمه تجربی با طرح پيش آزمون- پس آزمون است که بر روي60 نفر از دانشجويان فوريت های پزشکی در دو گروه شاهد (30 نفر) و آزمون (30 نفر) انجام گرفته است. روش نمونه گيری، تمام شماری بوده و کليه دانشجويان فوريت های پزشکی در اين مطالعه شرکت داده شدند. براي اين منظور گروه آزمون به مدت 8 جلسه دو ساعته در طول ترم تحت آموزش مهارت حل مسئله قرار گرفتند، ولی گروه شاهد آموزشی دريافت نکردند. برای تعيين مهارت تصميم گيری از ابزار پژوهشگر ساخته "پرسشنامه تصميم گيری" (Decision Making Questionnaire) استفاده شد. روايی محتوايی، با نظر 8 نفر از اساتيد تاييد و پايايی اين آزمون نيز در دو مرحله بررسی و با استفاده از آلفای کرونباخ، 87/0 و 84/0 بدست آمد. اطلاعات در دو مرحله قبل و بعد از برنامه آموزشی جمع آوری گرديد. تجزيه و تحليل اطلاعات در نرم افزار SPSS نسخه 16 با استفاده از آزمون های آماری تی مستقل، تی زوج شده و کای دو انجام گرفت. يافته ها: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد مهارت تصميم گيری در دانشجويان فوريت های پزشکی از نمره پاييني برخوردار است. همچنين آموزش مهارت حل مسئله در گروه آزمون موجب تقويت مهارت تصميم گيری در آن ها شده است) .05/0P<) و ميانگين اين مهارت از 89/1±66/8 به 62/1±36/11رسيده است. در حالی که در گروه شاهد، سطح اين مهارت تغييری نداشته است. نتيجه گيری: نتايج اين پژوهش بيانگر افزايش قدرت تصميم گيری دانشجويان فوريت های پزشکی با آموزش مهارت حل مسئله است. لذا وارد نمودن آموزش مهارت حل مسئله در حيطه های مختلف فوريت پزشکی اعم از آموزش، پژوهش و مديريت توصيه می شود.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: حل مسئله، تصمیم گیری، فوریت های پزشکی،
Subjects: WY Nursing
Divisions: Other Journal > Journal of Health Promotion Management (JHPM)
Depositing User: سمیه باغبانی
Date Deposited: 09 Sep 2015 09:23
Last Modified: 11 Nov 2017 10:55
URI: http://eprints.bpums.ac.ir/id/eprint/3949

Actions (login required)

View Item View Item